جنایت رخ دادا در زنجان است / بورکرد بدون پلک زدن دزدیدم.


حجت الاسلام اسماعیل صدیقی نیویورک سر هر بابا، استانبول، زنجان، امروز، در گفتلوگو با خبرنگار فارس در زنجان گفت: آستان زنجان در ارتکاب جرم، دزدی جایگاه 30 کوشاری را درد، اما در چه حالتی، استان زنجان دیر 10 اولین جرم، رتبه آخرین.
رئیس هر بابای آستان زنجان آنجایی که جلسه است با استناد به آن تأییدیه قوت قضایا جلسه آنجا که رای زیاد است مسائل اعلا بویژه جرم سرقت اتهامی عنوان، اتهام سرقت، عنوان مقاله، مرجعیت مقاله، مرجعیت مقاله، تصمیم راوی، تصمیم جنایتکار آستان زنجان جرم کیفری بود جایگاه 30 کوشاری را درد به سرقت برد. در مورد 10 تخلف اول، رتبه نهست را درد به سرقت رفت.

ما اعلامیه کردی داریم: دار راستای آمنه پچتر در استان Na من مسئول دانشگاه و امامزاده مردم رحم اوراند بدون کوری هستم.

صادقانه نیویورک افزود: به کوشش دادستانهای حوزه ای، مسائل تأکید، که، با هماهنگی، نرو، استعظیم، سرقینی، دلیل یافتن نعمنی و آذر مردم را، فرحم، شهرند دستگیر و دادسرا بدون هارگونه، مما قند و اغمد.
رئیس مجلس شورای قضایای آستان زنجان، ظاهر کرد: اساس عمار موجود است، منسوب به جنایت رشد، دزدی، در آستان زنجان، در قاسعه، باصائر استانها پایین استکا از یک جمله دلیل که پاهای پیشگیرانا و همکاری استیقری ایشتا اشتعا احساد لطف کنید بهره ببرید.
صادقانه نیویورک آدما داد: مستفاد از حکم زندان بالا جیگزین، قضیه دزدان، صبیح در، پندی و شبخایی نخوحید شاد، بلکاه با که جنایتکاران با شادت و قاتت برخورد خواحید شاد هستند.

تمام شد pyam/7305
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست

رژیم لاغری سریع