جودوکار خراسان شمالی به اردوی کارکنان سراسری دعوت شد


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بجنورد، به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی اداره کل بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان خراسان شمالی، حسن امانی رئیس شورای جودو خراسان شمالی اظهار داشت: محمد محمدی بریمانلو اجتناب کرده اند جودوکاران ممتاز خراسانی است. شهرستانی مستقیما به اردوی کارکنان سراسری دعوت شد.

وی اظهار داشت: بر ایده انتخاب گروه کارکنان های سراسری، نفرات اول به همان اندازه سوم مسابقات جایزه عظیم جودو اهواز، نفرات برتر 1400 مسابقات لیگ برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادر برگزیده شده می توانند در انتخابی کارکنان سراسری نمایندگی کنند. “

رئیس شورای جودو خراسان شمالی افزود: تهران اجتناب کرده اند 20 فروردین ماه سال جاری میزبان مسابقات انتخابی کارکنان سراسری همراه خود حضور سعید طالبانیا، سهراب رخشان، محمدحسین بابایی، مهدی قره قش، رضا برشاپور، قاسم باغشاقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان فدراسیون است. {در این} قلمرو مسابقات برگزار احتمالاً وجود خواهد داشت.

امانی خاص کرد: سال قبلی اجتناب کرده اند حسین قدری، امیرحسین ولی زاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهراب رخشان به اردوی سراسری دعوت شد.

بالا نامه / الف
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید