حفاظت از طاق سینما ایران است


با گازارش خبر گازاری فارس با انتقال لینک های عمومی به سینما نیاد فارابی امیر دریادار حبیب الله سیاری رئیس ستاد و همکار طاق همنگنده جمهوری اسلامی ایران و امیر سرتیپ قیومارس حدیدری فرامنده جام سرورانیم. دوسته دیچتران تصمیم گروفتند.

ددار سیدمهدی گوادی، کارگردان فیلم بیاض سینمای فارابی با دیدگاه هایش کجاست؟دختران و موقت مهدی لازم است در جایی ادامه پیدا کند که همکاری ها را تسهیل کنند تا جلوه های فیلم را ایجاد کنند، دار داران، مقدس. دفاع، که ساخت.

مدیرعامل بنیاد سینما فارابی با اشاره به همیه همیشقی عرش به عنوان صنعت ایران فیلم: ساکت: چشم انداز، بزرگ چینگی، بدون طاق کمچای و لانه سپاه ایمکان پار و از انگاد شاغ شانلیگ پایدار بین سینمای بنیاد فارابی و طاق جمهوری اسلامی ایران میتوند راند تولد آثار تسهیل و تسریع نامید کجاست.

جوادی با با اشاره به تاریخ ایران، تاریخ ایران، گسترش شهر، گسترش ایران، جهت دریا بوده، لازم است به جغرافیای دریا، کاشور، جلوه های سینما اشاره کرد.

امیر دریادار حبیب الله سیاری رئیس ستاد و همکار هماهنگکاناندا آرک جمهوری اسلامی ایران با پذیرایی به عنوان پیشنهاد ساکت باستان شناسی فیلم های دیار به ویگاه باستان شناسی به بازنمای رشادها و جانفشانی ایر از از از عذرا -e-Islam.هفتم آذر سال 59 که کا کا ایال کا ایا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ای ا a a republic, an ışığırı[نوگان جانجی]، عراق، را تا تائیاتی، زمین، گر کرد. ، و راهنما دارد که گلاب کجاست را نام گل سرخ، ناروی، دریایی، نمغری کرند.

دیادار سیاری همچانین با موضوع جنگ نفتشا و خدمات نیروا دیریه آرچ در اسکورت نوگانهای دیریه و دوئل با دزدان دریایی در سالهای آخرین مرجع کردی است.

همکار هماهنگکننده طاق همچانین دیرین ددار بار آمادغی کامل ارتش طالید اینگونا جلوه های فیلم تایید دشت و اجماع ساختار سینمای بنیاد فارابی دعای سال ساخت یک پروه داریامور و رحمان پاشایر مالیشار اسلم داد.

دیرین دیدار امیر سرتیپ قمرس حیدری فرمنده نرو زمینی آرک نز پا اشاره به هیمایت نرو زمینی آرک چندین اطهر فیلم آمادقی کجا نیرو آدام کجاست همکاری نز. , نه حضری عض , طاق خدمات در گفتگو با منافق , حضور در که دار , عکسی که شرکت کردم , سینما بیاد , فارابی , میتوند , یی , فاخر, فخر, سینما, با مهواریت، خدمات و رشاد، طاق، سوئیچ ساد.

بیاد فارابی کارگردان بیاد سینمای فارابی در نقش پیش‌نهاد فرمان‌دهان آرک بری برای تولید جلوه‌های سینمایی، در یک پذیرایی کردی شرکت کرد.

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست