حل مشکلات 232 یکی از متخصصین زنان و زایمان شهرستان دبیرخانه اقتصاد مقاومتی دادستری گلستان


با گازارش خبر گازاری فارس از گرگان انتقال لینک های عمومی به لینک های عمومی دادگیستان گلستان حیدر آسیا رئیس کل دادجتستان گلستان حمره محمود اسپانلو دادستان مرکز آستان از یک مامایی دکتر شهرزاد دوستور، بهرز، بحری کارند.

سر همه بابای گلستان در پاورقی کجاست بازدید گفت: بخشی، مشکلات اقتصاد، مشکلات اقتصاد، آن که با آن پیوند زناشویی دارد، رسیدن ادعاها، یکی کجاست، بابای استان، تهران، ایران، اقتصاد

حیدر آسیا نمایش کردها: با پیگیری کجاست دبستان تکنون هشت کارخانه غیر فعال با زاد و ولد بازگشتند و تعداد 800 نفر مشغول کار شادند.

اعلامیه کردی: مشکلات تامین کنندگان 232 یکی از متخصصین زنان و زایمان از کجا آمده است، مدیران دبرخانه، اقتصاد مقاومتی، مقاومت دادگستری، آستان برسی و با رود دادستری، راه حل مشکل.

آخر روز / 2307 /
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست