خروج از کارکان سازمان آمنیتی آروبا اوکراین است


به گذرش سرویس در میان آخوندها، خبرگزاری فارس، سازمان آمنه و همکاری در آروبا، پنگشنبه، رسانه های کردی رخ داد و وضعیت امنیتی در اوکراین وخیم شد، تمام کرکنان خود رااز عین کاشور در خارج از میکند.

شبکه بانوشتا و باغ «سیانان»، «هلگا ​​اشمید» رئیس عین سازمان، دار بیانی، رسانه کردی، «بر اساس درگیریها و بهبود شرایط امنیتی» دار اوکراین، کارکنان مامورامین مخران مامورک و کوه.

یک سخنگوی در سازمان به سیانان گفت، مامورت ویجه نظرات بیر آچپس در شرق اوکراین نز در میان فراهند کوهند بود کهین کوشور را ترک مکاند. افراد حاضر به مأموریتی آمده اند که برای مدت طولانی در مناطق مرزی اوکراین، جمهوری خلق خلق، خود مختار دونتسک و لوهانسک را ترک، کوردا بودند ادامه خواهد داشت.

روسيه نيز مانند تأمين بنجشنبه قانون اساسي لشكركشي نظام با نظر اوكراين توسط كردها صادر شده است. پس از استقلال جمهوری های “دونتسک” و “لوهانسک” در شرق اوکراین در راسمیت-شناخت، چاند-روز به کجا تبدیل شد. روسیه، Megweed، اوکراین، با تعهدات پیوست به اجماع مینسک، 2014 و 2015 در نظر، راه حل برای بحث حاضر است.

اوکراین ساعتی پس از کمپین روسیه، رسانه های کردی، روابط دیپلماتیک با مردم کرد. و ولادیمیر پوتین هدف عملیات نظامی روسیه، نظامی گورفات تونمندیهای، اوکراین و “نازیزدایی” به عنوان کشاور است. پوتین دار چند سوخرانی خود دار یاین خاص کشورهای غرب با مدرک نادیده گروفتان نجرانی امنیت روسیه و ارسال اسلحه محترم اکراین انتقاد از کردها. رئيس عموم روسيه گفتا ك آين آقادم نظامي براي گلوگيري آز خونريزي پچتر درآينده لازم است.

پایان پیم/خ
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست