خسارت سرما به 70 سهم باغات پسته شهرستان انار


مهران سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان انار در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار فارس گفت: بر تأثیر کاهش از حداکثر دما بیش اجتناب کرده اند 70 سهم باغات پسته شهرستان انار بین 30 به همان اندازه 100 سهم خسارت دیده اند.

وی همراه خود خاص اینکه اصولاً خیارها اجتناب کرده اند نوع کولگوشی، فندقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احمد آقایی است، ذکر شد: این افت دما در 28 اسفند 1340 را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در روزهای پنجم، ششم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتم فروردین 1401 {بوده است}.

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان انار افزود: امشب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا عصر بیشترین کاهش دما است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزان موظفند همراه خود استعمال دخانیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبیاری اجتناب کرده اند خسارت جلوگیری کنند.

بالا نامه / 3388 / ص
این را برای صفحه اول هدایت دهید