خطاب رهبری، جهاد تبین اثر جوانان هستنده


به گذرش خبرنگار، گروه، دانشگاه خبرگزاری، فارس، متین تنزمی، کارشناس و پچوه شاگر، حوزه رسانه، رادیو گیفتگو و التزامات به جهاد را در جریان جهاد رسانه، یعنی با دشمن پرداخت می توان یافت.

دشمنان نقاط ضعف چه را پدا کردا و آنها با دستاوردهی ما آشنای درند که آن را به یک نقطه تبعید تغییر می کند و کوشش میکانند پری که ذهن مخاطب ایرانی تاسارازی کنند را می چرخاند. امپراطور رسانه کجاست کدوم ورزشگاه؟

برنامه رسانه یعنی دشمن را واکاوی، کانیم دارمی، یابیم کا رفتار، آنها در سال های 78، فتنه 88 و امروز میکس است و شواهدی از حضور نسل جد جدید من در حضور مای گازرد وجود دارد. . دلیل تمرکز داشمان و امپراتوری امپراتوری این است که نسل جدیدی از نوادگان وجود دارد منسوب به آن روزا آگاهی پیدا کناند

همچانین، دشمان، دستاوردهای، که در، طول 4.3، سئوال، تهمت، قوت را یافت، با چوبی می شاناساد و ناپدید شدن می کند، بدگمانی و شکاکیت نژادی جدید با محوریت کند. دروایی دشمن با ابزار رسانه، من خود، مستندهای، از رزهای، انقلب، می ساز، ک، با تحریف همراه است، و نشانی خورک، خبر، با نسل جدید، مای داده است. . بنابراین آگر سیستم راسانه یعنی داخل نت وند محتوای ناامیدی متناسب با ذهن و مشتریان گوانان انتخاب این است که ضربه شکاکانه یواخیم خورد. جهت دشت بشید به عنوان مخاطب، منشأ نظر مقام اکثر رهبری دار جهاد تابعین گوانان و اولاد نو هستند، برای آن رهنمود دارد و ساچتری را دشت باشم تا بطوند با زبان. از نژاد جدید مطالب یک انقلاب اسلامی و آنارشیداسته کی امروز داشش چیه همینطور که میبینه میبینید. با معنی دیگیر برای منطبق با با جنگ رسنا یعنی دشمن، در گم اولین نخست باید کنشاگر باشیم و در گم دوم نقاط همدردی را شنسایی کنیم و اینکه رأ از زبان نوین است ترجمه کنیم.

رسنه که کاشور است در چه مرحله ای است؟ درعا هجای حساسی مثل تاریخ تصمیم گیری دارید؟حضرت آقا درند را تایید کردند که دفاعی هست که در پردازیم به آنها حمله می کنید؟

آگر رویدادهای کودتای اسلامی ببینیم نومادر در نظر باقریم کجاست نومادر نوع سنوسی خواد بود. راه اندازی کودتا، مسئله احزاب و درگیری، وجود یک شدت مثبت، نعمانی مرزی، کشور، اما انقلاب جمهوری اسلامی، با قدرت، مشکلات فائق اید و امروز کجاست، مسائل چیست، با تحریف. ، با پرداختن به نظرات خود، Mi Chaud.

شواهدی وجود دارد که ما نمی خواهیم به حوزه جهاد تبین کنشاگر بشیم برویم. در رسانه وضع موجود است، این وضعیت است و مردم پهلوی دارای اقتدار آگاه هستند و من نمی خواهم جلو بروم و نمی خواهم به عقب برگردم، اما نمی خواهم. نمی خواهم برگردم، اما نمی خواهم برگردم، و نمی خواهم برگردم، اما نمی خواهم برگردم.

دگر دلیل، بحث قره باغ ایستیک میان کاشورهای آذربایجان و ارمنستان رخداد. مایان مردم آذربایجان به مثابه شیعه که اعتقاد ایرانیان به زیادی درند و آذری هی ایران با مدرک نازدیکی فرهنگی و زبانی و پیوند و همدلی به سیار زیادی وجود دار و جمهوری اسلامی وجود دارد. ایران 30 قار شرد ازهر زید منیق مرضای خود را باز گدشت تا دار عکس لشکرکشی ارمنستان مردم جنگ زده باطوانند و ورد ایران شوند. متاسفم برای شواهدی که نسبت های مرتبط وجود دارد، آرشیو تصمیم درد و انتخاب پان لانه وجود دارد، فرقه ایران و آذربایجان با وجود اصطلاحی مانند ایران کجاست، این و شما به آن متعهد هستید که منطقه نادر و مردم ایران کجا هستند؟ جانین شرائتی، سلسله راویان، برون، بیوریم و ثابت کنیم، «چین شعاتی» را بی اساس نمی خواهیم.

روایت گری بسیار ضعیف، کار کلامش چه بود و چه زمانی مناسب بود؟ اما روزگاری است که رسایده کنشاگر باشم است و در او نسلی تازه است، نسلی تازه دارد، چه ایرادی دارد، ایدئولوژی دهند و قراردادهای امنیتی و سیاسی که از کاشور می آید. شماره بوزند، مزرعه شویم چیست. او می خواست خط خود را جهت امتناع از پاسخگویی به یک باندی هدایت کند و منظورش این بود که می خواهد در ولسوالی کنیم در مورد مسائل اجتماعی بحث کند و یک موضوع سیاسی را جایگزین آن کرده و چهره آدم را برگرداند و قرار داده است. آن را در قالب یک سوال امنیتی. شبهه مراحل مختلف درد، جدول زمانی، همانطور که در مورد کالی منند است، فقدان ساکت، اکسون، ایرانی، ایرانی، آگر، دفاع از براهیم و خط نسل. سند آماده سازی، ظن ارتباط زیاد با مراحل نسل جدید است. واقعیت هست ما نخواهیم جهاد هست کنشاگر باشم یعنی روایت گری دشمن بشیم تا باه عن پساخ داهیم و روایت گر بشیم تا اجازه.

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست