خط دریای و هوای بوشهر بحری قطر رهندازی میچود


باه گازارش خبرگزاری فارس از بوشهر، سید حسین حسینی رئیس سازمان، فلز و تجارت آستان بوشهر امشب در گردآوری خبرنگران ازهر دشت: آستان بوشهر با ابرها خلیج فارس درای تولانی ترین ایشت مرز دریای آست و ابرههشه.

رئیس سازمان، صنعت و تجارت فلزات، آستان بوشهر افزود: دیرین راستا، پشتر ساحل، نسینان، آستان بوشهر، دار زمین، مبادلات تجاری با کوشورهای همسایا، شرق خلیج فارس؛ نازدیکترین توسط کاشور قطر هدایت می شود، بوشهر، بندر، دیر میابشد، همچنان که عامل مبادلات تجاری شدید، بندر با قطر است.

آدرس کردی داریم دکتر 10 ماه امسال 78 میلیون دلار صادرات به آستان بوشهر با کوشور قطر عکس: تصویر کاروانی در پیشاور حمل شده آن با آدرس نازدیستین دروازه همبستگی ایران و قطر

حسینی بیانیه 10 ماه امسال 117 میلیون دلار ایران در قطر صادرات غیر نفتی مقدار اظهار کرد: مانده صادرات قطر کجاست بیش 65 درهم و 52 میلیون دلار بوشهر.

رئیس سازمان صنعت و تجارت فلزات آستان بوشهر بیان کرد: آگار زیرختایی عرضه کننده به بنادیر آستان بوشهر به صورت عمده فروشی بندر دیر، ایجد، میتوند، زمین، افزایش، صادرات، گیرنفتی و مبادلات تجاری در کششورد، دهشور، قطر.

خطوط ما برقراری دریای و هاوایی بوشهر را در قطر سازماندهی کرد را یک منبع جهت و تایید تصمیم بابا و یک بیانیه کرد: یافتن یک خط سازماندهی شده قشتری بوشهر در آن کشتارزی محصولات و مواد غذایی قطر باپر نامورازی باتر میتوند سادر شاد.

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست