خیابان گوته تاریخی احیا می چود


به گازارش خبر گازاری فارس، سید محمد فیاض سرپرست، مدیریت کلیه نواحی فنی و شهری هماهنگی و سازمان هی شهرداری تهران، به عنوان پاورقی توسط مدیریت کل حوزه های فنی و شهری هماهنگی و سازمان، مناطق شهرداری و سازمان ایجاد شده است. سلام شهرداری، تهران، 12 در رسانه خبر بالاتر از افزود: بهسازی، تقاطع فرسوده، منطقه 12، با هماهنگی سازمان نوسازی، شهر تهران، اولویت شما، تصمیم درد و لازم است.

به نام فیاض با هدف ساخت یک اثر کردی در منطقه 12 درخاص، مردم کردستان، ملاحظات و وضعیت اجرای شهرنشینی پرمخاطب و موانع آگری از کجا شروع کردید. پیش نقل کرد که در جایی که نظرات خود را مطرح کرده و تصمیم به تشدید سیاست، باید در بهبود هدف داشته باشد و من بازگشت کار توسط پمانکاران آثار چود را قرار دادم.

خیابان گوتا یک محور تاریخی است اینجا مرکزی است شهر تهران تونل شمر می آید که در فریند سخت است امیرکبیر به کارگردانی قارگیری روی قاف بخشی آنجاست که تنل داشخوش تغییر من تغییر کرده است. معاونت فنی و شهری، شاهداری، منطقه 12، از سال، غزتا، مشغول برنامه ریزه، فیایی و ارضی پرای است و خیابان گوتا را احیا کرده و منجر به یافتن کربری ها و کارکردهای، محور آنها می شود. متناسب با آنها

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست