دانشگویان جهادگیر بیرجندی به کمک نمونا گیران وروس کرونا رفتند


«فاطمه امیراحمدی» خاوران گروه مسئول جهادی فاطمه زهرا (س) دانشگاه علوم پزشکی بیرجند امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس از بیرجند، ایزهار کرد: با موج جدید کرونا و افزایش پرسنل بررسی سایت روایت مردم نجمه هستند. منتظر یک شیفت هستم.

ایزه دشت: دار هومین راستا گروه جهادی فاطمه الزهرا (س) با همکاری بسیج دانشگاه پزشکی، در نظر در، شتاب و خرسندی از ازدحام مجمع داوران، مرکز نامونه گیری کرونا، در بیرجندی.

چه منبعی نیاز را حما دانشگویان اولوم پیزشکی به ویژ پرستاری، علوم آزمایشگاهی و بهداشت عمومی کردی رسانه و آدم داد: مهلت ثابت شده نعم دانشگویان جهادگر دعوی 14 بهمن جهاد پودیده گشته .

به آن اشاره می کنیم که دانشگاه جهادگر در دو شفیع صبح و عصر به نقد درمنگاه سید الشهدایی بیرجند، دیدگاه های ایشان خدمات اردیبهشت دهند، بیانیه کردی: دیدگاه او کجاست خدمات میانجی گری جهاد دانشگاهی دانشگاه.

انتهای پیام / 66075
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست