داوم جو پایدار در اردبیل/ سمانه برشی فردا ورد آستان میچود


به گذرش خبرگزاری فارس از اردبیل، پارسی دیگر نقش حوشناسی نشان میداد که جو آستان تا ظهر جمعه (6 اسفند) بایدر بوده و بیر این اساس مدت زمان تاشو اسمان آستان صف تا نیما ابوری خواه را ذکر کرده است.

شواهدی از تداوم جریان های جنوبی، زش باد تند و روند اوزایشی دما بهویجه، مرکز و جنوب آستان در انتظار میرود وجود دارد.

در عصر رز جمعه نیز شاهد تأثیر سمانه برشی از آستان یواخیم بود کا مجیب ابرناکی، کهش نسبی داما، زش باد (گاهی تند تا نسبت سنگین)، رخداد ماها، برش باران و برف میچود باشید.

سمانه برچی کجاست با فاز متناوب سن رز یکخانبه (۸ اسفند) در استان با اثرگذاری خود آدما خدایداد داد.

پایان پیام / 3463/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست