دبیر سند تغییر مقامات منصوب شد


به گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله رئیسی رئیس جمهور کشورمان در حکمی اسماعیل ثقاب اصفهانی را شناخته شده به عنوان دبیر کمیته راهبری تغییر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کنترل نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر سند تغییر مقامات از ما منصوب کرد.

محتوای متنی تصمیم آیت الله رئیسی به رئوس مطالب زیر است:

جناب آقای اسماعیل صقر اصفهانی

در اجرای بند سوم سند تغییر مقامات از ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود عنایت به تجارب را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها جناب برتر، به موجب این مصوبه به موجب این تصمیم {به سمت} دبیر کمیته راهبری تغییر منصوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر حکومت از ما را به عهده خواهید داشت. سند تغییر.

پیش بینی {می رود} اجتناب کرده اند تمامی چشم اندازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندی های حال استفاده کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمن کار با هم کارآمد همراه خود گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اعضای مقامات، نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر اجرای سند تغییر، تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تطبیق پوشش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های مقامات همراه خود آن سند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند آن را داشته باشد. انتخاب ها محتوای کمیته راهبری تغییر، ممکن است باید کوشا باشید.

اجتناب کرده اند خداوند متعال توفیق انجام وظایف محوله را انتخاب کنید و انتخاب کنید باور آرمان های نظام اسلامی به طور قابل توجهی بیانات گام دوم انقلاب اسلامی را خواستارم.

سید ابراهیم رئیسی

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول هدایت دهید