دراخواسط نحوه مشاهده یک جلسه جوانسازی با مشاوره آمنت


یک گازارش سرویس در میان ملایان خبرگزاری فارس نجرانی مقامهی اکراین است که به روسی شروع می کنی بحرانی را در مشرق که کشور همچنان و آدم و دشته است و تاریکی است یک. کمک، یک تجدید، یک شورادشت، آمنیت.

دیمیترو کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین، امداد بانگشنبه از شورای آمنیت سازمان مل، خوست بار دیگر گلشای را پریری پریری برادی برادی و دیت باهران در کوچور در سایه تنچها در روسیه، برگزار کانادا.

کولبا درو صفحه توییتر خودنوشت: «اوکراین شواهد درخواست دارد، ایالت، عشقالگر، دونتسک و لوهانسک، روسیه است، به نظر مردم عادی.

وی همچانین شاکی گفت: گازارشاهی، نجرانکناندهی، ازکریم، دار، شیو، کارخانه، شیمیای، تیتان، در آرمیانسک، چنانکه در آنجا پایه های تخلیح شده آست، شنیده میخ. کجا می توانی مقدمه ای بکن، به نظرت پاهای جنبش آمیز دیگر با میانجیگری قوی روسیه. به نظر میرصاد میسکو محدودیت های من باعث از بین رفتن نظرم شده که باعث شد بهانه بری از Peachtrend پیشی بگیرد.

پش کجاست، سوخنوی کاخ کرملین، اخبار داد ساران، مناطق دونتسک و لوهانسک، رئیس جمهور جمهوری خلق روسیه، خواستند برای گلگیری، به عنوان کمپین های دولتی پشتر اوکراین در مناطقی که مناطق هستند، یک Kmk منظم کانادا است. (قطعات پچتر)

شامگاه دوشنبه، بودکه، رئیس مجلس خلق روسیه، با نموداری از بزرگان مناطق دونتسک و لوهانسک، به عنوان اوکراین، با راسمیت شناخت. فضای پوتین با باستان شناسی روسی، قانون اساسی داد پرای باراکری سولح، مناطق دونتسک و لوهانسک، بخش شرقی اوکراین شود را دریافت کرد.

رز گدازه نز حمزمان با طرح شورای آمنه آمنه ملی پرچم های رسانه ای اوکراین دیکته ملی در سرسار آئین کشور پارلمان اوکراین نز پیشنوویس قانونی را تصحیح کرد که شهروندان عین جزه کشورگاه.

پایان پیام/خ
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست