درگاه مدارس دولتی فردا به روی اطلاعات آموزان باز تبدیل می شود + عمیق


خبرگزاری فارس – اداره آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش: همراه خود انتخاب ستاد کرونا مقرر شد آموزش مستقیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضوری برای اطلاعات‌آموزان {در سراسر} ملت حاضر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش دیجیتال به گروهی اجتناب کرده اند اطلاعات‌آموزانی کدام ممکن است به توضیحات موجه در موقعیت به حضور در دانشگاه نیستند محدود شود.

هشتم فروردین ماه امسال حجت الله الماسی مشاور وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس محل کار این وزارتخانه دستورالعمل پذیرش مدارس اجتناب کرده اند چهاردهم فروردین ماه را به ادارات آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش استان ابلاغ کرد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} بخشنامه آمده است: همراه خود احترام اجتناب کرده اند زحمات همه همکاران ارجمند اعم اجتناب کرده اند کادر آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی در مدارس کدام ممکن است مانع اجتناب کرده اند تعطیلی تکنیک آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی در زمان شیوع ویروس کرونا شدند. انتخاب» را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده‌های ستاد سراسری مدیریت کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود برای درمان اهمیت ارتقای استاندارد تکنیک آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش داده شود خصوصی، جلوگیری اجتناب کرده اند تداوم افت تحصیلی اطلاعات‌آموزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند مجازات ها جبران‌ناپذیر برای بلند مدت میهن اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل شکسته نشده ورزش واحدهای آموزشی تابعه در جایگزین باقی مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن سال تحصیلی 1401-1400 می باشد.

1- کلیه عناصر اجرایی، آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورشی مدارس باید طبق اطلاعیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم هفتگی در مدارس حضور داشته باشند.

2- کلیه ورزش های آموزشی مدرسین، مدرسین، مربیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات آموزان در کلیه مقاطع تحصیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلیه فاصله ها باید شخصاً انجام شود (رعایت بهداشت شخص خاص، بهداشت جو، استفاده دقیق اجتناب کرده اند ماسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان هوا گروه ها). مهارت های دیجیتال ساده باید در صورت لزوم شناخته شده به عنوان منصفانه ابزار تکمیلی برای آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش استفاده شوند.

3- تاکید بر حضور مشترک اطلاعات آموزان در دانشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریختن طبق این سیستم هفتگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت غیبت غیرموجه آنان همراه خود رعایت آیین نامه اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر آیین نامه های مربوطه دانشگاه.

4- تاکید تبدیل می شود اطلاعات آموزان تحت تأثیر بیماری عروق کرونر روده ها هر دو علائم این ویروس هر دو بیماری زمینه ای همراه خود تایید دکتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایید کفگیرها می توانند اجتناب کرده اند روی تشک “شاد” آموزش های اجباری را شکسته نشده دهند.

5- تبیین اهمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز آموزش حضوری، {اطلاع رسانی} کامل، ترغیب اولیای اطلاعات آموزان اجتناب کرده اند طریق روابط کلی ادارات دولتی، استفاده اجتناب کرده اند توانمندی های سایبری، صفحه بحث اولیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربیان، رسانه های گروهی، گروه های آموزشی، بازاریابی محیطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای شهری. مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره برای کاهش اولویت خانوار ها، زمینه حضور همه جانبه اطلاعات آموزان در مدارس فراهم شود.

6- صفحه بحث اولیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربیان شرکت ها ایاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذهاب اطلاعات آموزان را بر مقدمه ضوابط اجرایی در زمینه بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردد اطلاعات آموزان مدارس ساماندهی نماید. هرگونه درو کردن اجتناب کرده اند حق سرویس دانشگاه، صفحه بحث اولیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش شهریه اطلاعات آموزان مدارس غیردولتی ممنوع است.

7- همراه خود ملاحظه به زمان باقی مانده به سال تحصیلی، حاضر محافظت یکنواخت به اطلاعات آموزان حیاتی نیست. نظارت بر فروشگاه لباس را انتخاب کنید و انتخاب کنید لباس شکل صحیح اطلاعات آموزان طبق فصل پنجم آیین نامه اجرایی مدارس توسط مدیران مدارس الزامی است.

8- فریب دادن جو دانشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل انتخاب در جو های آموزشی همراه خود برگزاری مسابقات، جشنواره ها، موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اردوهای باکلاس، آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی توسط مدیران، مدرسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدرسین مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند توانمندی های این سیستم دانشگاه شخصی (قماش) برای ارتقای استاندارد عملیات. • تاکید بر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل بازگشت اطلاعات آموزان.

9- هرگونه اصلاح بالقوه در مفاد این بخشنامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش حضوری منوط به مصوبات ستاد تاج را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشک ملت بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت صدور انتخاب جدید صرفاً اجتناب کرده اند طریق آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش {اطلاع رسانی} خواهد بود. برای اجرا

10- پایان دادن تکنیک آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار فاصله های صلاحیت فنی در شاخه فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله توانایی آموزی در واحد حرفه آموزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی برای اجرای فاصله کارورزی / کارورزی.

11. مشخص است کدام ممکن است اجتناب کرده اند نواحی، نواحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارس همراه خود کار کردن خوشایند تقدیر خواهد بود. اجباری به اشاره کردن است همراه خود ملاحظه به اهمیت فراوان سلامت اطلاعات آموزان، در صورت بروز مجدد بیماری را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش انواع مبتلایان در مدارس، اجباری است مدیران مدارس داده ها مبتلایان را در سامانه سند شناسایی کنند. سامانه مراقبتی Quid 19 (ایران 1) در اسرع وقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ آن به نزدیکترین وسط شرکت ها کامل مراقبت های بهداشتی خرس محافظت وزارت بهداشت، معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش پزشکی.

12-وظیفه اجرایی این بخشنامه بر عهده مدیرکل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش استانداری بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار از محسوس اجرای آن بر عهده معاونت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگاههای مختلف مدیریت کلی، بخشداری، شهرستانها {خواهد بود}. را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق .

امید است همراه خود امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری ارزنده عناصر کمک کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمد در تربیت فرزندان ایران اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره گیری اجتناب کرده اند جایگزین باقی مانده اجتناب کرده اند سال تحصیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جبران کاستی ها در آموزش داده شود اطلاعات آموزان شاهد کیفی سازی باشیم. شرکت ها آموزشی برای اطلاعات آموزان گران در تمامی مدارس.

* دستورالعمل بازگشایی مدارس اجتناب کرده اند 14 فروردین به دانشکده ها ابلاغ شد

سرپرست کل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش استان اصل بازگشایی مدارس را به دانشکده ها داده به همان اندازه ورزش های آموزشی تحریک کردن شود.

ساختار اسکان نوروزی فرهنگیان امسال در 704 وسط پذیرش در قالب 405 وسط نگهداری (خانه معلم) همراه خود قابلیت 17883 تشک برای ادغام کردن 300 کمپ در قالب 3000 بخش، 50 پردیس آموزشی در قالب 2000 اتاق مجهز را انتخاب کنید و انتخاب کنید 11 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 393 دانشگاه نیز تجهیز شدند، عملیات اجرایی آنها 105 هزار گروه درس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرر شد اجتناب کرده اند عصر دیروز ماموریت آسمان مدارس پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارس کنار هم قرار دادن بازگشایی شوند.

ستاد قلمرو ای نیز برای بازگشایی مدارس اجتناب کرده اند 5 فروردین ماه {تشکیل شده است}.

علیرضا کریمیان مدیرکل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش شهر تهران اظهار داشت: اجتناب کرده اند سرگیری توسعه آموزشی حضوری به تمامی مدارس دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیردولتی ابلاغ شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید الحمدلله تمهیدات خوبی {در این} زمینه اندیشیده شده است.

وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است برای سلامت اطلاعات آموزان چه اقداماتی {انجام شده} است؟ ضد عفونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظافت تکمیل شد. به طور قابل توجهی در زمینه هایی کدام ممکن است باید به امتیازات بهداشتی ملاحظه ویژه شود، مربوط به شرکت ها بهداشتی، تمهیداتی اندیشیده شده است. آبخوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید میز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمکت ها را هم این تعدادی از روز ضدعفونی کرده ایم.

* نظارت بر آموزش حضوری در مدارس

سید مجتبی هاشمی رئیس محل کار تعیین مقدار کار کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش در نشست مشترک مجمع نمایندگان وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش همراه خود مدیران کل استانداری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسای آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش شهرستان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق استانداری ملت. اطمینان حاصل شود که کمک به آموزش حضوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق تا حد زیادی در ترکیبی آوری داده ها دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید از محسوس اجتناب کرده اند مدارس، کار پایش تکنیک آموزش حضوری اجتناب کرده اند ۱۴ فروردین ماه در استان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق ملت تحریک کردن تبدیل می شود.

وی در خصوص اجرای نظارت بازرسان وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش تصریح کرد: تصمیم گرفت هستیم همراه خود راهنمایی بازرسان ستادی نظارت را در مرحله استانداری انجام دهیم به همین دلیل در ابتدای ورود نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی کار های تعیین مقدار به ستاد در استانداری، کلاس ها توجیهی همراه خود نیروی کار های نظارتی در استانداری برگزار تبدیل می شود.

هاشمی همراه خود گفتن اینکه ورزش‌های M&E در مدارس به صورت خودگزارش‌دهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکتی است، افزود: همراه خود ظاهر شد به راه‌های ارتباطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای مشارکت همه بخش‌ها در نظارت، امتحان شده می‌کنیم تکنیک M&E را در سه مرحله دانشگاه، ناحیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو اجرا کنیم. در مرحله ستاد.» داده ها درمورد به ولسوالی ها باید در سیستم سند شود.

انتهای پیام/