درخواست خدالکین سیستان و بلوچستان بری ساکت مسکن


به گازارش خبرگزاری فارس از زاهدان، ابوالفضل مهدیار امروز در جامع خبرنگاران در زاهدان ایظهر دشت: آنها استانی های گرمی در هیم شهر شهر سیستان و بلوچستان که درای زمین بوده و بری ان پروانه-په هستند. -گت بهش تسهیل در تعیین شدت عرضه، نهضت ملی، منزل شهر زاهدان، 350 میلیون تومان، و سیر شهر استان، 300 میلیون تومان، برخوردار شونده.

راه آدم داد: علاوه بر این، خودملکان در نظر گرفتن تسهیلات ساکت نیازی با سرداده گذاری، یا اوراق ندرند و نوارهای دغور، مقدم بر اموال شخصی و حالتی نیست. امور و سهل انگاری مردم میچود.

معاون مدیریت مسکن و ساختمان گل راه و شهرازی آستان سیستان و بلوچستان با بیان انکه فشیل، نهضت ملی مسکن، الوا بر خملکین به سازندگان نز پردخت میچود، گفت: افراد به عنوان یک شخص با تصویری از شخصیت خود. کاسانی. که پروهشن نیمهکارا مانده و نیاز با منابع مالی در نظر تعارف یک درند میتو و آز تسهیلات تسهیل عروج مالی مسکین در استان کنند.

مهدیار بیر از ارائه تسهیلات، اقامتگاه نهضت ملی، به نظر خداملکین، سیستان و بلوچستان، قبل از پرداخت وجه و اعلامیه کردی: تسهیلاتی که پرداخت بدهی مرحله ای و متناسب با پرداخت بدهی است، بهره مند شد. صورت حسابی که پرداخت آن حساب میانجیگری است.

پایان پیم/3139
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست