در دوران یائسگی بعد از پنجاه سالگی اجتناب کرده اند شر چربی های معده خلاص شوید

هر مرحله اجتناب کرده اند مسکن ما مشکل های جدیدی را به در کنار دارد. برای خانمها بالای پنجاه سال، یکی اجتناب کرده اند مشکل ها را می توان چربی سرسخت در ناحیه معده نامید. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است متابولیسم ما البته است همراه خود افزایش سن، سبک مسکن کم تحرک را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش اصلاحات هورمونی {به دلیل} یائسگی مقیاس را کاهش می دهد، تمایل داریم چربی بیشتری در فراگیر کمر ذخیره کنیم. خبر عالی اینجا است کدام ممکن است چربی را می توان کاهش داد، با این حال برای جلوگیری اجتناب کرده اند بازگشت آن به مختلط اجتناب کرده اند اصلاحات سبک مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فداکاری خواستن است.

متأسفانه همراه خود افزایش سن به طور منظم توده عضلانی مقیاس را کاهش می دهد، متعاقباً نسبت چربی در وزن کل هیکل افزایش خواهد یافت. همراه خود توده عضلانی کمتر، سرعت خوردن انرژی در هیکل مقیاس را کاهش می دهد هر دو متابولیسم خواهید کرد مقیاس را کاهش می دهد. اگر انرژی بیشتری نسبت به انرژی خوردن کنید، چربی افزایش خواهد یافت. اگر شبیه به انواع انرژی خوردن کنید کدام ممکن است در جوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحرک اصولاً خوردن می کردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک مسکن کم تحرک تری داشته باشید، چربی ذخیره خواهید کرد. عواملی کدام ممکن است بر میزان قدرت خواهید کرد تأثیر می گذارد، ژنتیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هورمونی است. خانمها یائسه استروژن بیشتری ساخت می کنند، از به سلول ها هشدار داده تبدیل می شود کدام ممکن است تخمدان ها به مقیاس کافی ساخت نمی کنند. این باعث تبدیل می شود سلول ها چربی را برای ساخت استروژن اصولاً ذخیره کنند. هنگامی کدام ممکن است استروژن ساخت تبدیل می شود، متابولیسم خواهید کرد تنبل تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلول های چربی به قدرت تغییر نمی شوند. چربی های سرسخت معده خواهید کرد که هنوز است.

چربی معده مناسب زیر منافذ و پوست چربی زیر پوستی است. اجتناب کرده اند تذکر شکوه اهمیت دارد با این حال لزوماً مشکلاتی برای بهزیستی تحمیل نمی شود. چربی احشایی در عمق معده قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندام های خانه هیکل را احاطه کرده است. مقدار بیش اجتناب کرده اند حد چربی احشایی هورمون هایی ساخت می تنبل کدام ممکن است ممکن است فشار خون را افزایش دهد، مرحله کلسترول را تنظیم دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور بدون شک هیکل را به انسولین مقاوم تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه دیابت نوع 2 شود. بخشها بیش اجتناب کرده اند حد هر 2 نوع چربی باعث افزایش مرحله استروژن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است باعث مشکلات قلبی، بیشتر سرطان ها سینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر سرطان ها روده غول پیکر شود. خواهید کرد نمی توانید توسعه پیر شدن هر دو عناصر ژنتیکی را تنظیم دهید، با این حال کارهایی موجود است کدام ممکن است می توانید برای خلاص شدن اجتناب کرده اند شر چربی های معده را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت آن بعد از پنجاه سالگی انجام دهید.

اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است متابولیسم خواهید کرد همراه خود افزایش سن مقیاس را کاهش می دهد، به انرژی زیادی در روز خواستن ندارید، متعاقباً انرژی دریافتی شخصی را کاهش دهید. وزارت کشاورزی آمریکا دقیق می تنبل کدام ممکن است اشخاص حقیقی بالای پنجاه سال تنها به ۱۶۰۰ به همان اندازه ۲۰۰۰ انرژی در روز خواستن دارند. آغاز همراه خود خوب صبحانه خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی کمتر بیشتر اوقات کمک کننده به نظر می رسد مانند است. وقتی اصولاً وعده های غذایی می خورید، هیکل شخصی را فریب می دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هورمون های شخصی جایگزین نمی دهید به همان اندازه به مغزتان علامت دهند کدام ممکن است گرسنه هستید. علاوه بر این، مصرف کردن وعده های غذایی کوچکتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکرر، مرحله قند خون خواهید کرد را ملایم . خواهید کرد شبیه به انواع انرژی اکتسابی می کنید، ساده در فواصل روزی مختلف. خوب رژیم غذایی ناتمام باعث تبدیل می شود هیکل خواهید کرد چربی بیشتری ذخیره تنبل، از متابولیسم خواهید کرد به کندی شکسته نشده می دهد از هیکل خواهید کرد علامت می دهد کدام ممکن است به وعده های غذایی خواستن دارید متعاقباً این هدف را شکست می دهد. افزایش مصرف شده برای ادغام کردن خوردن اصولاً غلات مناسب، غذاهای طبیعی، میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش غذاهای پر کلسترول، چربی های اشباع شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قند است. همراه خود این جاری، اگر هر خوب اجتناب کرده اند این وعده های غذایی را بردن کنید، به هیکل خواهید کرد علامت داده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی بیشتری ذخیره تبدیل می شود، متعاقباً اجتناب کرده اند مصرف کردن بازو نکشید.

به منظور شما هیکل شخصی را اجتناب کرده اند شر چربی های معده خلاص کنید، ورزش جسمی فوق العاده حیاتی است. تمرینات قدرتی کدام ممکن است به آن است تمرینات مقاومتی نیز می گویند، بهتر از راه برای اجتناب کرده اند بین برداشتن چربی در ناحیه خاصی اجتناب کرده اند هیکل است. تمرینات قدرتی باعث انبساط عضلانی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش توده عضلانی متابولیسم هیکل خواهید کرد را افزایش می دهد کدام ممکن است به نوبه شخصی باعث سوزاندن انرژی هر دو چربی تبدیل می شود. تمرینات تمرینی مقاومتی ممکن است ایزوتونیک باشد، جایی کدام ممکن است نیمه هیکل در مخالفت با خوب انرژی اعتصاب می کند، هر دو ایزومتریک، جایی کدام ممکن است نیمه هیکل در مخالفت با گرانش ساکن است. ورزش ایزوتونیک به معنای حمل کردن وزنه به طور مکرر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایزومتریک برای ادغام کردن توصیه هیکل به روشی خاص برای کشش گروه های عضلانی است، با این حال 9 حرکت هیکل. اکثریت اینها تمرینات قدرتی باعث آسانسور گروه های عضلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش توده استخوانی تبدیل می شود. می توان اجتناب کرده اند نوارهای مقاومتی، تجهیزات های ورزشی، تجهیزات های وزنه، دوچرخه های ورزشی، تردمیل ها، مربیان بیضوی هر دو پله نوردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات های شنا استفاده کرد.

بازی هایی کدام ممکن است حداقل همراه خود عمق متداولیا به مقیاس ای باشد کدام ممکن است خواهید کرد را عرق تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقیاس ای باشد کدام ممکن است ضربان روده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنفس خواهید کرد را بالا ببرد، برای نوزاد کردن این سلول های چربی حیاتی است. طرفدار تبدیل می شود حداقل 5 بار در هفته به مدت نیم ساعت بازی کنید به همان اندازه به طور معمول هیکل سالمی داشته باشید. برای سوزاندن این سلول های چربی، باید روزانه به شصت دقیقه افزایش دهید. بازی اضافی علاوه بر این کاهش انرژی، متابولیسم خواهید کرد را افزایش داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی را می سوزاند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث نوزاد شدن سلول های چربی تبدیل می شود. برای خانمها، طرفدار تبدیل می شود کدام ممکن است مقیاس در اطراف کمر 35 اینچ هر دو اصولاً آرم دهنده غلظت ناسالم چربی معده باشد.

استرس ممکن است یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند عناصر کارآمد در تحمیل چربی های سرسخت باشد. هنگامی کدام ممکن است استرس دارید، هیکل خواهید کرد کورتیزول ساخت می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشها بیش اجتناب کرده اند حد آن ممکن است باعث شود هیکل خواهید کرد به انسولین مقاوم شود. قابل انجام است بخواهید مدیتیشن، یوگا، تنفس عمیق هر دو ساده آزاد کردن را بررسی کنید. متعدد اجتناب کرده اند ما روزی کدام ممکن است استرس داریم وعده های غذایی می خوریم. خواهید کرد به 1 مسکن خواستن دارید کدام ممکن است ربطی به وعده های غذایی نداشته باشد. اگر به این کار رفتار ندارید، به شخصی یادآوری کنید کدام ممکن است وقتی استرس دارید، از یک راه یا دیگری بازی روی می آورید. رژیم تکل {به خودی خود} ممکن است تشدید کننده باشد. اگر بیش اجتناب کرده اند حد روی چیزی کدام ممکن است نمی توانید بخورید هدف اصلی کنید، به بیشتر احتمال دارد هوس آن را خواهید داشت. همراه خود بازی کردن هر دو انجام تمرینات مدیریت استرس تذکر شخصی را تنظیم دهید.

افت پوند سرسختانه اجتناب کرده اند چربی معده نیازمند امتحان شده شدید تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاحات تمدید شده مدت سبک مسکن است. مهمترین عامل در ابتدا برای مشاوره دکتر است. حیاتی است کدام ممکن است دلیل برای عکس برای تحمیل چربی را رد کنید، مشابه: ب- بیماری تیروئید. دکتر خواهید کرد می‌تواند خوب این سیستم ورزشی را راهنمایی تنبل کدام ممکن است می‌توانید همراه خود آن مسکن کنید به همان اندازه مشخص شوید انجام این ورزش‌ها برای شما ممکن است بی‌خطر است. به خاطر داشته باشید کدام ممکن است {به دلیل} متابولیسم کندتر، به انرژی کمتری خواستن دارید. رژیم غذایی را تنظیم دهید، با این حال گروه های غذایی را بردن نکنید. اجتناب کرده اند نوشیدنی های الکلی پر انرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم مغذی . اجتناب کرده اند بازو دادن آن چربی گروتسک معده بعد اجتناب کرده اند پنجاه سالگی نیازمند فداکاری، تنظیم سبک مسکن، آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همه مهمتر استقامت است. مسکن بعد اجتناب کرده اند پنجاه سالگی ساده خوب بازدید تولید دیگری است، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر به امتحان شده شخصی اختصاص داده شده باشید، می توانید بازو اندازها را اجتناب کرده اند بازو بدهید.