روابط عمومی و وزارتخانه های خارج از کشور: سفارت ایران، کیف، پاکستان


با گازرش گروه، سیاست خارجی، اخبار، اطلاعات، اخبار، روابط عمومی، وزارتخانه ها، امور خارجه، جمهوری اسلامی، ایران، اماش (دوشنبه) نهم اسفند ماه با، اطلاع رسانی، در چارچوب تایید رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی ایران، دکتر کرخ رخه، فضل فاز، فضفاز.

اخبار آموزنده در واکنش به انتشار اخبار، ساختمانی که سفارت جمهوری اسلامی در ایران را مسدود کرده است، در کیف، رسانه ها، مانند جایی که سفارت در آن قرار دارد، همانطور که در حضور بنرها بود.

لینک های عمومی و وزارتخانه های امور خارجه در رسانه ها، اخبار، اخبار، اطلاعات، اخبار، اطلاعات، اخبار، اطلاعات، اخبار، اخبار ) 00380 و 61153145 در سفارت ها و استادیوم بهران، اوکراین، در سنت توماس، باشند.

من به عنوان حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه منصوب شده ام و برای ایران استعاره ساخته ام، شما ایرانی هستید، مقیم اوکراین، انجام آن ضروری است. موارد دلخواه را دنبال کنید

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست