روایت معلمی ناشنوا کدام ممکن است امید کودکان باغچه بان است/ اجتناب کرده اند قبولی در کالج شهید بهشتی به همان اندازه استادی در کالج بین الملل فرشتگان


گروه مسکن؛ زینب نادعلی: زینب را اجتناب کرده اند طریق دنیای آنلاین ما می‌شناسم. خیلی وقت است کدام ممکن است صفحه‌اش را دنبال می‌کنم. مسکن اجتناب کرده اند ظاهر شد او طور عکس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قشنگی‌های خودش را دارد. طوری کدام ممکن است حرف هایش آدم را در دل ناامیدی، به یکپارچه مسیر امیدوار می‌تنبل. نامش زینب حافظی است.متولد 1371 است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناشنواست. در دانشگاه باغچه‌بان درس می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلم ریاضی است. روایت مسکن اش آنقدر برای خودم جلب توجه بود کدام ممکن است انتخاب بدست آوردم به رویداد روز معلم همراه خود او اظهار داشت‌وگو کنم. تصمیم می‌گیرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است را برای ساعت 6 عصر دعوت می‌تنبل برای مقابله با شان. راهی خانه شان می‌شوم. زینب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادرش به استقبالم می‌آیند. چهره‌اش را اولین بار است کدام ممکن است اجتناب کرده اند نزدیک می‌بینم. صورتش هم مثل حرف‌هایش پر است اجتناب کرده اند قدرت های سازنده.

 

وقتی متوجه ناشنوایی‌ام شدم!

آغاز می‌تنبل به روایت کودکی اش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینطور می‌گوید:« ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهرم به صورت مادرزادی ناشنوا هستیم. خواهرم نیمه ناشنواست را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌تواند به سادگی همراه خود تلفن صحبت تنبل ،با این حال ممکن است ناشنوایی عمیق دارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلا در موقعیت به تلفن بحث کردن نیستم. ساده صداهای خیلی بم مثل صدای طبل را می‌شنوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صداهای تولید دیگری را متوجه نمی‌شوم. به همان اندازه اول ابتدایی در دانشگاه باغچه‌بان درس می‌خواندم. به همان اندازه آن نقطه همه عامل خوشایند پیش می‌سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلا دشواری ناشنوایی برایم اهمیتی نداشت. چون شرایط همه کودک ها در آن دانشکده همان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلی خیلی شبیه ممکن است را داشتند. اصلا متوجه ناشنوایی‌ام نبودم. ضرر اجتناب کرده اند جایی آغاز شد کدام ممکن است ممکن است را {به دلیل} اینکه اطلاعات آموز الگوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستعدی بودم به دانشکده ها دوره ای منتقل کردند. در دانشگاه باغچه‌بان شرایط همه همان بود. زبان همدیگر را متوجه می‌شدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدیگر را درک می‌کردیم. وقتی می‌خواستیم باهم صحبت کنیم دستی کار با هم می‌کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلی نداشتیم.با این حال ممکن است در سن 8 سالگی دچار مشکل بزرگی شده بودم. مشکل ارتباط تکل همراه خود {افرادی که} زبان ردیابی بلد نبودند.»

 

تصور خطا مردمان اجتناب کرده اند ناشنوایان!

همراه خود مرور آن زمان ها؛ مادر زینب آهی می‌کشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌گوید:«روزهای سختی بود آن‌قدر کدام ممکن است اصلا شرایط روحی خوبی نداشتم. تصورم اجتناب کرده اند ورزشی کودک ها سر را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریاد بود. با این حال دخترهای ممکن است همه وقت در سکوت همراه خود هم ورزشی می‌کردند. اجتناب کرده اند شبیه به روزهایی کدام ممکن است متوجه ناشنوایی زن‌ها شدم. سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمدها آغاز شد. {هر روز} گروه های گفتار درمانی، زبان ردیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطب دکتر های مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید.. بودیم. دخترها برای کودک ترین خواستن های‌شان هم همراه خود ضرر مواجه بودند. شرایط زینب اجتناب کرده اند خواهرش شدیدتر بود. چیزی نمی‌شنید. با این حال همراه خود این جاری هوش بالایی داشت. وقتی گروه اول به باغچه‌بان می‌سر خورد. {هر روز} کدام ممکن است برمی‌گشت همراه خود ردیابی به ممکن است می‌اظهار داشت:« ممکن است آنجا را {دوست ندارم}. حوصله‌ام سر می‌رود.» زینب همه مطالب را خیلی زود یاد می‌گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تکرار مطالب تخلیه می‌شد. دلش می‌خواست زودتر چیزهای بیشتری یاد بگیرد. یکی اجتناب کرده اند معاون های دانشگاه هم متوجه این موضوع شده بود. به ممکن است اظهار داشت:« زینب هوش بالایی دارد.‌ می‌تواند به دبیرستان دوره ای برود. اینطوری شاید امتحان شده کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث کردن را یاد گرفت!»

 

برای پیچیدگی دوم انتخاب بدست آوردم زینب را به دانشکده ها دوره ای منتقل کنم ،با این حال کار راحتی نبود. هیچ دانشگاه ای راضی نمی‌شد زینب را بپذیرد. تصور اشتباهی اجتناب کرده اند ناشنواها داشتند. در نظر گرفته شده می‌کردند چون ناشنوا  است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در موقعیت به بحث کردن نیست. ذهنش هم ضرر دارد. در صورتی کدام ممکن است ناشنواها هوش بالایی دارند. همراه خود اصرار های ممکن است آخر یکی اجتناب کرده اند مدارس قبول کرد زینب را به صورت آزمایشی گزارش‌عنوان تنبل.»

 

همه وقت می‌پرسیدم چرا ممکن است؟!

زینب ظاهر شد می‌تنبل به لب های مادرش. لب هایش کدام ممکن است اجتناب کرده اند حرکت می‌ایستاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرف هایش تمام می‌شود یکپارچه می‌دهد:«دشواری ناشنوایی‌ام  اجتناب کرده اند وقتی کدام ممکن است به دانشکده ها دوره ای منتقل شدم برایم اهمیت پیدا کرد. در تمام دانشگاه ساده ممکن است بودم کدام ممکن است این ضرر را داشتم. روزهایی کدام ممکن است املا را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبان داشتیم بدترین روزهای مسکن‌ام بود. زنگ املا برای هر عبارت باید سرم را بالا می‌آوردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دقت به لب های معلم ظاهر شد می‌کردم کدام ممکن است ببینم چه ‌می‌گوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد فوری مشغول نوشتن می‌شدم کدام ممکن است نکند عقب بمانم. همین کدام ممکن است مجبور بودم از به طور مداوم سرم را بالا بیاورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک بار دیگر سرم را انعطاف پذیر کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنویسم. گردنم درد می‌گرفت. آن وقت ظاهر شد می‌کردم به هم‌کلاسی‌هایم کدام ممکن است خیلی دستی گوش می‌دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌نوشتند. همه وقت به خودم می‌گفتم خوش به فعلی همکلاسی هایم چقدر دستی می‌نویسند!

اجتناب کرده اند سه‌شنبه ها متنفر بودم. سه‌شنبه ها گروه زبان داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون معلم‌مان همراه خود لهجه انگلیسی صحبت می‌کرد ممکن است چیزی متوجه نمی‌شدم. بدون در نظر گرفتن امتحان شده می‌کردم لب‌خوانی کنم. مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسابی نمی‌لکه بینی کردم کدام ممکن است چه ‌می‌گوید. همین امتیازات باعث می‌شد ناشنوایی‌ام برایم پر رنگ جلوه تنبل. مدام می‌گفتم:«چرا ممکن است؟!»  

 

باید بحث کردن یاد می‌بدست آوردم

در دانشگاه کسی زبان ردیابی نمی‌دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است برای کودک ترین کارها به ضرر می‌خوردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌توانستم همراه خود کسی ارتباط بگیرم. حالا ممکن است باید بحث کردن یاد می‌بدست آوردم هر چند دردسرساز بود، با این حال جو دانشگاه شنوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذوق ارتباط گیری همراه خود معلم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکلاسی هایم کمکم کرد زودتر اجتناب کرده اند آنچه در نظر گرفته شده می‌کردم بحث کردن را یاد بگیرم. 

کنجکاوی ام به مطالعه به ممکن است انگیزه پیش‌روی می‌داد

زینب اجتناب کرده اند شرایط دردسرساز درس مطالعه در مدارس دوره ای می‌گوید:« در گذشته اجتناب کرده اند گزارش‌عنوان مادرم همراه خود سرپرست، معاون را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلم‌ها صحبت می‌کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایطم را برایشان دلیل می‌داد. به محض آغاز گروه ها ممکن است ردیف اول می‌نشستم به همان اندازه بتوانم به سادگی لب‌خوانی کنم. همکلاسی هایم هم واقعا کمکم می‌کردند. اگر چیزی را متوجه نمی‌شدم برایم تکرار می‌کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو روی کاغذ می‌نوشتند به همان اندازه بتوانم بخوانم را انتخاب کنید و انتخاب کنید متوجه شوم. کنجکاوی ام به مطالعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی‌ام در کل مسیر مسکن به ممکن است انگیزه پیش‌روی می‌داد. همراه خود همه مشکلاتی کدام ممکن است بود نا‌امید نمی‌شدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه می‌دادم. در تمام مقاطع تحصیلی نمره هایم هر دو 19 بود هر دو 20. دقت بالایی داشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه وقت واقعاً دوست داشتم همراه خود نمرات خوبم خانوار‌ام را شاد کنم. در هر مقطعی هم جز سه نفر اول بودم.  

 

مسیرم را کدام ممکن است کشف کردم تولید دیگری ناشنوایی ام اهمیتی نداشت!

شاید در ابتدایی ناشنوایی برایم دشواری خیلی شدید ای بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناراحتم می‌کرد کدام ممکن است چرا ممکن است باید دچار این ضرر باشم. با این حال کنجکاوی ممکن است به مطالعه آن‌قدر بیش از حد بود کدام ممکن است نمی‌گذاشت انگشت اجتناب کرده اند امتحان شده بردارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلخور شوم. تمام تمرکزم را گذاشته بودم برای یادگرفتن چیزهای جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی می‌کردم به ناشنوایی ام در نظر گرفته شده نکنم. در دوران ابتدایی، درسِ ریاضی‌ام خیلی ضعیف بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرین ترین نمره‌‌ام همه وقت برای این درس بود. وقتی وارد راهنمایی شدم. به ریاضی کنجکاوی پیدا کرده بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلم می‌خواست چیزهایی بیشتری {در این} زمینه یاد بگیرم. در مقطع دبیرستان هم منطقه ریاضی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیزیک خوندم. 

 

بدترین روز عمر ممکن است!

زینب کدام ممکن است به همان اندازه به همین جا خیلی چکیده روایت مسکن اش را برایم مشاوره حالا دلش می‌خواهد یادآوری دانشکده رفتنش را برایم مو به مو رئوس مطالب تنبل. اجتناب کرده اند مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سختی هایی کدام ممکن است برای کنکور کشیده می‌گذرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صبح زمانی را رئوس مطالب می‌تنبل کدام ممکن است نتایج کنکور گفتن شده. شبیه به روزیکه در محل کار خاطراتش دانستن درباره اش نوشته بدترین روز عمر ممکن است! زینب می‌گوید:«ترس داشتم. اجتناب کرده اند استرس نمی‌توانستم خودم به صفحه نمایش ظاهر شد کنم. همین کدام ممکن است اسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخصاتم را وارد کردم. مادرم را صدا زدم.«مامان، مامان! خوب دوم موجود است»‌ مادرم خیلی زود خودش را به اتاقم رساند. پرسید:«چی شد زینب قبول شدی؟» گفتم:« 9 ادامه دارد ظاهر شد نکردم. نمی‌توانم. استرس دارم. ممکن است توجه هایم را می‌بندم. ممکن است ظاهر شد کن.» مثل کودکی کدام ممکن است به آغوش مادرش پناه می‌بَرد.سرم را محکم چسباندم به سینه‌اش را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشمانم را بستم. خوب سر داشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزار سودا. فکرهای مختلف در سرم رژه می‌سر خورد. چه منطقه ای قبول شدم؟!کدام دانشکده؟! نکند اصلا قبول نشده باشم؟! تولید دیگری طاقت نیاوردم. پرسیدم:«مامان چی‌ شد؟! قبول نشدم؟!»‌ مادرم سرم را اجتناب کرده اند آغوشش کنار کرد. انگشت گذاشت زیر چانه‌ام.تعدادی از دوم نگاهم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبخند شیرینی نشست گوشه لبش. ادامه دارد استرس داشتم. نگاهم به لب های مادرم بود. همه تمرکزم را گذاشته بودم برای لب خوانی کلماتی کدام ممکن است اجتناب کرده اند دهانش خارج می‌شد. لبانش را روی هم فشارد داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آغاز کرد به ادای عبارات.«دانشکده شهید بهشتی قبول شدی زینب!» اجتناب کرده اند خوشحالی قطره اشکی نشست روی چشمانم. باورم نمی‌شد سر برگرداندم کدام ممکن است همراه خود توجه های خودم ببینم. منطقه ریاضی استفاده شده دانشکده شهید بهشتی قبول شده بودم.  

 

نمی‌توانیم این دانشمند را روبرو شویم!

{برای ثبت نام} حضوری باید به مدرسه می‌رفتیم. اجتناب کرده اند خوشحالی سر اجتناب کرده اند پا نمی‌شناختم. امتحان شده هایم نتیجه داده بود.دردسرساز بود جدا کودک های شنوا درس مطالعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چنین نتیجه ای تکل! صبح اول وقت به در کنار مادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدرم راهی دانشکده شدیم.کارهای گزارش عنوان به همان اندازه عصر اندازه کشید. تخلیه شده بودم. آخر به فرماندهی آموزش صدای‌مان زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوبت ممکن است شد. مادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدرم رفتند برای یکپارچه کارهای گزارش عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است هم نشستم روی صندلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سختی آرامش کردم.نشسته بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ذوق به مدرسه ظاهر شد می‌کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای خودم رویا می‌بافتم. به فرماندهی آموزش اجتناب کرده اند مادرم پرسید:«دخترتان کجاست؟» مادرم پاسخ این است داد:«دخترمان تخلیه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشسته آن‌طرف روی صندلی. اجتناب کرده اند طرفی هم ناشنواست. ممکن است بپرسید ما اجتناب کرده اند طرف دخترمان پاسخ این است می‌دهیم.»‌ به فرماندهی آموزش همراه خود سوال کردن امتحان کنید مادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدرم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت:«ناشنواست؟! ما نمی‌توانیم روبرو شویم. به همان اندازه به فعلی همچین موردی نداشتیم.» ممکن است نشسته بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند در اطراف تمام حرف هایشان را لب‌خوانی می‌کردم. همین کدام ممکن است اظهار داشت نمی‌توانیم روبرو شویم. تمام رویاهایم بر باد سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید صدای آسیب دیده شدن دلم را شنیدم. نخواستم بافت نقطه ضعف کنم. بلند شدم محکم جدا مادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدرم ایستادم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند به فرماندهی آموزش خواستم ما را به اتاق ریاست راهنمایی تنبل. استقبال گرمی اجتناب کرده اند ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار‌ام در اتاق رئیس آموزش کالج شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضرر گزارش عنوان ممکن است تعمیر شد. 

 

همراه خود بال آسیب دیده پر کشیدن آثار هنری است!

4 سال همراه خود فراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیب های متعدد تحویل داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جشن شروع‌ام فرا رسید. نمی‌دانم چرا بعداز 4 سال ادامه دارد حرف‌های آن به فرماندهی آموزش را فراموش نکرده بودم. دلم می‌خواست می‌دیدم‌اش را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌گفتم به یاری خدا توانستم ناممکنی را کدام ممکن است می‌اظهار داشت قابل دستیابی کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولین دانشجوی ناشنوای {این دانشکده} باشم. در راه بازگشت برای مقابله با بازدید کنندگان سنگینی بود. ادامه دارد در در نظر گرفته شده آن جمله ای بودم کدام ممکن است روز اول شنیدم«نمی‌توانیم این دانشمند را روبرو شویم» پدرم صدایم زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت:«زینب نوشته آن برتر را بخوان ببین چقدر قشنگه!» کنجکاو شدم سربرگرداندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشته را زیر لب زمزمه کردم:«همراه خود بال آسیب دیده پر کشیدن آثار هنری است!» بیهوش لبخند بزرگی نشست روی صورتم.گویا خدا صدایم زده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌اظهار داشت:«زینب فکرش را نکن، تمام شد.» این جمله اجتناب کرده اند آن روز به بعد همه وقت روی زبان ممکن است است. آری همراه خود بال آسیب دیده پر کشیدن واقعا آثار هنری است. 

رویای کودکی زینب

مادرش اجتناب کرده اند دردسرساز‌کوشی زینب می‌گوید اجتناب کرده اند اینکه در کل مسیر مسکن‌اش همه وقت استوار ایستاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند شکست نترسیده است: «زینب کارشناسی ارشد را هم در منطقه علوم کامپیوتر دانشکده شهید بهشتی خواند. بعد اجتناب کرده اند آن دلش می‌خواست شاغل بشود. می‌اظهار داشت: همراه خود دردسرساز‌کوشی درس خواندم کدام ممکن است برای محله مفید باشم؛ با این حال هر جایی کدام ممکن است برای استفاده می‌سر خورد وقتی متوجه ناشنوایی او می‌شدند. می‌گفتند: اگر خواستن به انرژی داشتیم. ارائه می دهیم خبر می‌دهیم اینکه اجتناب کرده اند در هر مکان واحد 9!  می‌شنید ضربه روحی بدی به او وارد کرده بود. اجتناب کرده اند این ناراحت بود کدام ممکن است چرا همه ساده نقطه ضعف های او را می‌بینندو توجه روی سطح قوت هایش بسته اند. با این حال زینب دختری نبود کدام ممکن است به همین راحتی ها شکست را بپذیرد. بلند شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک بار دیگر امتحان شده کرد. به هدایت پدرش آزمون استخدامی داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آموزش پرورش پذیرفته شد. این شبیه به مسیری بود کدام ممکن است  اجتناب کرده اند بچگی وقتی همراه خود خواهر غول پیکر تلخ ورزشی می‌کرد در ذهنش تجسم کرده بود . در ورزشی های کودکانه  زینب  همه وقت معلم می‌شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خواهرش درس می‌داد.

 

استادی در تنها کالج ناشنوایان 

ممکن است عاشق ریاضی بودم. برای دبیری به ممکن است گروه های مختلفی هدایت شدم ،با این حال قبول نکردم. به درس های تولید دیگری کنجکاوی نداشتم. دلم می‌خواست معلم ریاضی باشم. وقتی کنجکاوی نباشد. ممکن است نمی‌توانم ایده را به خوبی منتقل کنم. چندباری به اداره رفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا کردم کدام ممکن است مطابق تحصیلاتم در دانشگاه، ریاضی تدریس کنم. موافقت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است معلم ریاضی اساس ششم پسران ناشنوا شدم. تخصص تدریس حضوری ممکن است 5 ماه اصولاً اندازه نکشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود شیوع کرونا دانشگاه ها غیرحضوری شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است در جو شاد به کودک ها آموزش می‌دادم. در واقع ممکن است در دانشکده بین الملل فرشتگان هم کدام ممکن است مخصوص اشخاص حقیقی ناشنوا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتباع را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی مفید را هم می‌پذیرد. تدریس می‌کنم. حالا در یکی اجتناب کرده اند گروه های کالج 29 دانشمند دارم کدام ممکن است 25 نفر آنها مفید هستند. 

 

هدفم اینجا است کدام ممکن است راه را نماد بدهم

هیچ وقت خودم را در جایگاه معلم هر دو درک نمی‌دانم در مرحله یک دلم می‌خواهد همراه خود دانشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اطلاعات‌آموزانم دوست باشم. همه وقت می‌گویم ما همین جا هستیم کدام ممکن است اجتناب کرده اند همدیگر یاد بگیریم. 9 اینکه ساده ارائه می دهیم آموزش بدهم. در دانشکده ساعات پایانی گروه را اختصاص می‌دهم به ادعا کردن جمله های انگیزشی. هدف ممکن است که ممکن نیست کدام ممکن است ساده درس بدم. هدفم اینجا است کدام ممکن است راه را نماد بدهم. دلم نمی‌خواهد تصور اطلاعات‌آموزان اجتناب کرده اند دانشگاه این باشد کدام ممکن است ساده حدس و گمان به درس بخوانند. دلم می‌خواهد دانشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو کالج را شناخته شده به عنوان بخش مهمی اجتناب کرده اند مسکن شان بدانند.

یادم می‌آید روزی کدام ممکن است خودم اطلاعات‌آموز بودم وقتی  دانشگاه تعطیل می‌شد همراه خود ناراحتی به مادرم می‌گفتم چرا دانشگاه تعطیل شد؟! خیلی ضروری است کدام ممکن است اطلاعات‌آموز به درس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشگاه کنجکاوی داشته باشد. 9 اینکه به اجبار به دبیرستان برود. خداوند در قرآن می‌گوید ما انسان را همراه خود اختیار آفریدیم. ممکن است حتی {دوست ندارم} به اطلاعات‌آموزان هر دو دانشجویان چیزی را اجبار کنم. وقتی اطلاعات آموزی در مدرسه اجتناب کرده اند ممکن است اجازه می‌گیرد کدام ممکن است چیزی بخورد. چون به ممکن است احترام گذاشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ممکن است اجازه گرفته. پس ممکن است بهش اجازه می‌دهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجبار نمی‌کنم کدام ممکن است 9 حتما  باید بعد اجتناب کرده اند گروه خوراکی بخورد. وقتی حدس و گمان به اطلاعات‌آموز درسی را متوجه شود. خواستن است کدام ممکن است اجتناب کرده اند لحاظ جمسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانشناختی کنار هم قرار دادن باشد. پس اگر آن دوم به چیزی احتیاج دارد. باید فراهم باشد. 

 

اطلاعات‌آموزانم را شبیه فرزندانم ترجیح می دهم 

طبق رفتار ماسکم را اجتناب کرده اند زیرچانه ام می‌کشم. اجتناب کرده اند زینب دانستن درباره کنجکاوی اش به معلمی می‌پرسم. چیزی نمی‌گوید. یک بار دیگر سوالم را تکرار می‌کنم. مادرش می‌گوید: «ماسک تان را بردارید. زینب ساده اجتناب کرده اند طریق لب‌خوانی متوجه می‌شود. اصلا یکی اجتناب کرده اند مشکل های حضوری شدن مدارس برای کودک های ناشنوا اینجا است کدام ممکن است برای بهزیستی شان باید ماسک بزنند، با این حال وقتی ماسک بزنند تولید دیگری نمی‌تواند  در مدرسه همراه خود معلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگران ارتباط برقرار کنند.» ماسکم را برمی‌دارم. سوالم را تکرار می‌کنم. زینب می‌گوید:« آنقدر به معلمی کنجکاوی دارم کدام ممکن است همراه خود هیچ عامل در دنیا عوضش نمی‌کنم. اطلاعات‌آموزان اساس ابتدایی ام را مثل فرزندانم خودم می‌دانم در حالی کدام ممکن است سبک مادر شدن را نچشیدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجوهایم را مثل خواهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادرانم ترجیح می دهم.»

انگیزه ای برای یکپارچه مسیر 

اظهار داشت‌را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوی مان به نوک رسیده تقریبا پاسخ این است تمام پرس و جو هایم را گرفته ام اجتناب کرده اند زینب در اتصال همراه خود دنیای آنلاین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش اش می‌پرسم. می‌گوید:« معتقدم عبارات روی دنیای مادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی ما تاثیرگذارند. هرچیزی کدام ممکن است ما می‌گوییم عواقب سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقب کشیدن دارد. فاصله‌ای نمایندگی کردم کدام ممکن است در اتصال همراه خود اثرگذاری عبارات سازنده صحبت می‌کرد. همین باعث شد در دنیای آنلاین ما دانستن درباره قشنگ بحث کردن حرف بزنم. اجتناب کرده اند خودم ویدیوهایی انگیزشی می‌گیرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دنیای آنلاین ما آشکار می‌کنم. همین دنیای آنلاین ما باعث ارتباط ممکن است همراه خود خیلی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی شد.  بعضی ها می‌آیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌گویند کدام ممکن است به ته جاده رسیده بودند قصد خودکشی داشتند ،وقتی ویدیو ممکن است را دیدند یک بار دیگر به مسکن برگشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به نیازها شان امیدوار شدند.» 

 

 

انتهای پیام/


رژیم لاغری سریع