روز شخصیت در تهران فارس نیوز


همه ساله در فینال روز سفر نوروز کدام ممکن است روز آشتی همراه خود شخصیت نامیده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند اعیاد کهن ایرانیان به شمار {می رود}، متعدد اجتناب کرده اند تهرانی ها برای گذراندن ساعاتی همراه خود خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت به پارک ها، وضعیت های اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای مطبوع می الگو. کدام ممکن است کنار هم قرار دادن اند در سال جدید کار روزانه شخصی را اجتناب کرده اند سر بگیرند.

سعید سجادی

15:594

1401-1-13


http://fna.ir/1o7knm