روغن


علی مختارزاده در گفت و گو با خبرنگر، اخبار اقتصادی، خبر گازی، فارس، با اشاره به ضرورت تمرکز نظام زادایی از، نیروگاهی کوشور، کمک نیروگاه هی محلی و کوچک، نسل پرکنده، ظاهر. از دشتور: یا ن اننرنرنرنه زدایی از نیروغا هی برق کشور با شدت احساس من شد.

کجایی مراکز خدمات و صنعت من با شدت حس دولت و تحمیل علاقه به شهر نابردهای آینده منطقه مثلا نیروگاه طوس منبع تخلف تصمیم مردم بگرد و بخش بزرگی به عنوان بیمه انرژی، مجمع بزرگ شهری، صحنه نابسامانی، ضرورت حرکت مردم زید

تشریح انواع مواد مخدر، کوچک و محلی، نیروگا های، نسل پراکاندا یا CHP، علامت کردی و اوزود: توانایی راوی، CHP، تولید گرما، نوع انرژی، با اصطلاح CHP، اصطلاح CHP از دیدگاه بیمه انرژی، لازم است شما از تصمیم مایگرد بهره مند شوید.

* چه سیستم CHP CHIST؟

مختارزاده در بیانیه انکه در نروگاه های CHP محصول حرارتی تولید صاعقه، ژنراتور، ژنراتور، موتور، موتور، از منظر بیمه انرژی، لازم برای جحت گرمایش، منبع به نفع تصمیم، میگرد، GVT: فریند مهراز ، مولاز ، جامازمان ، نهرو ، آساس توربین بخار ، موتور احتراقی و ژنراتور درجه بالا.

کارشناس، منبع انرژی کجاست، آدم داد: نسل همزمان یک احیای ترمودینامیکی است، یعنی تولید دو یا چند شکلی از انرژی، با استفاده از آن به عنوان منبع انرژی اولیه، و چنین چیزی وجود ندارد. به صورت معمول شکل انرژی و منبع انرژی برق بهکار بردا میچود کجاست دوست نسل همازمان صاعقه و گرما (CHP) شاناخته میچود.

We Avzod: وقتی تصویر یک کارگری، یک چیلر گرانشی را می چرخانید، قدرت تولید خنک کننده و بهره مندی از آن، ملاقات باصافات، نروگا، تولید رعد و برق، با دیدگاه بیمه انرژی، منبع سوخت را دارید. ، انرژی زا، امکان تولید همزمان، حضور، رعد و برق، ch ترکیبی خنک کننده، گرما و نیرو) کاهش می دهد.

* محل نصب سیستم تولید پراکاندا

مختارزاده در بیان مکانهایی که امکان نصب نیروگاهی هامرمن برق و حرات را درند، GVT: کرخانجات شمیایی و درویی، تولدیها، جامعه آن و زرسختایی سختمانی، مرجاز استیجاژ، مرجاز، CH-I.

کارشناس حوزه انرژی Gft: بزرگسال 60 د نظارت انرژی شدت انرژی میانجی کننده صاعقه به صورت آسیب حرارتی و افزایش خسارت انرژی ناشی از شدت توزیع انرژی الکتریکی کجاست؟

ما اوزود: بنابراین، بحرا بردری، آنجا که حرات و کهش طلعت، دور بخش، توزیع، نروگاه، مولد، همزمان، قادر، دستیابی، بازدهی، پیش، 80 دور، نز هستند.

*مزایای پرورش نیروگاههای پراکاندا

مختارزاده با بیان انکه کنده تولید معمول الکتریک انرژی منند زنراتهی سانتی و بویلرها در ادالترین 50 روز پازدهی را خواند دشت، جی وی تی: راندمان سیستم CHPhdasteh تراهی.

انرژی کارشناس کجاست بیانیه سوال سیستم گردشی ke-pazdehy 5 در نروژ CHP با توضیح ZER EST GVT: توربین بخار 80 dRs موتور پیستون 80-75 dRs توربین 60-70 mV بخار 70 د. سوختی 80-55 تومن از یک جمله سیستم باززی

تفاوت بین استفاده از سیستم CHP، انتقال و توزیع صاعقه بین سیستم CHP، انتقال و توزیع صاعقه بین میرود و سیستم بازدهی و جهت اقتصادی توسط باختی درند چیست. کجاست نیروگاه کهش 15 تا 40 د درسی دی اکسید کربن را خواسته شاد.

مختارزاده کهش ها-ی-سخت-بتوح توسط سامانه بازدهی بالی به صورت جمله مزیت های سیستم برای تولید صاعقه پاکنده نامگذاری کرد و گفت: حذف hazee ha-ie basic manand sarmayeh ghazari pray گرکمپاه گچـپی. گهپانی گهکپه

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست