زمان ارسال پروپوزال به نخستین رویداد آیداه شاو دانشگوی صنعت هستهای پسوند سفت کردن


وجود دارد گازارش، گروه دانشگاه، خبرگزاری، فارس، انتقال پیوندهای عمومی، سازمان انرژی آتمی، نخستین رویداد اده شو دانشگوی صنعت هستی بها کاربرد پورتوها در صنعت، سلامت، کشاورزی، زچوارزی، م تجهیزات و پرتو سمانه هائی. مرکز فنوری و نواری رسا در سازمان انرژی اتمی ایران برگزار میشود.
رابطه ماندن میتوانند تا 20 اسفند 1400 ارسال خود را به نشانی [email protected] ارسال کناند. در نفرت پارتر که جوایز نقدی دارد، یک میچود داد و عکسش را به صورت تفریق تبدیل کرد، امتیازی که برای کسب جایزه در بری ستابدهی و جذب سرمایه غار و پایداری فضایی آغداری و چرخاندن مرکز نیز پایش پهرسی به آن نیاز داشت. .
Fanuri و Noukouri رسا Bhaynazur Hamaat Azzkkarhai Fannorana دکتر Madeed Hasthai، Makarzasia Idhahi Mbttnhi نوار دانمارکی Hasthai و Tuanemsazi نائیری Ansani Karkofarin و Noukour، Darjob و Noukur، Darjob Mirohahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh کردی

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست