ساغلام: روژای خوب تراکتور در پش است


به نام گازارش خبرگزاری فارس از تبریز ارطغرل ساغلام امروز با سهرابی مدیر پاشگاه تراکتور بری هدایت کجاست توافق رشیده و با پرواز اممش راهی تبریز شاد.

ما منبعی با فرودگاه بین ملی، شهید غیرنظامی، تبریز، منبعی برای دریافت هواداران، تیم تراکتور و تصمیم گارافت هستیم.

ساغلام در سخنان کوتاهی بین هوادران تراکتور گیف: خوش حالم که در اینگا و پش شما هستم و شمرا را خیلی دوست دشنه و با هم تیم تراکتور را از جیگاه علی بالاند کردا و کجا تیم راهده دایشوپی.

در نمای میرصاد ساغلام صبح فردا، تراکتور پاشگاه، قره داد بسته و بعد از تراکتور بازی، مقابل سپاهان کار خود را در در تیم آگز کیند کشید.

پایان پیام/60017
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست