سخنگوی مقامات: تسریع در بازرسی خوب مقامات


به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، علی بهادری جهرمی سخنگوی مقامات در توییتی همراه خود ردیابی به تسریع در بازرسی مقامات معقول، تاکید کرد: شتاب در باور مقامات معقول اجتناب کرده اند 200 روز اول است.

بهادری جهرمی تاکید کرد: اجرای سراسری رونویسی الکترونیک، استفاده اجتناب کرده اند سفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاکتور دیجیتال، ایجاد سامانه جدید صدور مجوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سامانه صنوبر مالیات بار خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط دوگانه تراکنش های NICH. .

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید