سرمایه


به گذرش خبرنگار پرلمانی خبرگزاری فارس، تصحیح آداما برسی بخش دارمدی لایحه بودجا 1401 حاوی بند پارسی (ز) بصیرت (6) یک ماده کجاست حق درباره، سلامتی و تندرستی اهل حق، پرداخته، و پاسخ دادن صحیح نیست

بند کجاست گزاره محکم چنانکه پرسیده شد پس از حکم بند (2) ماده (145) قانون مالایتایی مستقیم دربار حقوق بشر به استثنای صندوق توسعه ملی. صندوق نوری و شکوایی، بانک مرکزی ایران، شرکت، شرکت، بیمه بیه، صندوق بازیمان و بازرگان ساختمان، صندوق پیام محصولات کاشاورزی، صندوق بازنچستگی عالی و صندوق بیمه خسارات بدنی، گری آشیانه.

بناب عین گازارش بند (2) ماده (145) قانون ملایاتایی مستقیم، عنوان من درد که سود دیافاتی، وجود دارد عنوان سیاه یا جوایز مربوط به حساب پس انداز و سردهائی متفاوت از. بانکهای ایرانی یا مؤسسات سارد ığışın ığıçır ığırı.

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست