سرپرست سازمان ساخت، فلز و تجارت کردستان معرفتی شاد


به گازارش خبر گازاری فارس از سنندج، حکمیه به عنوان سویی سید رضا فاطمیمین وزیر صنعت، فلز و تجارت، «بختیار خلیقی» همکار آمور بازرگانی و گسترش وی تجارت سازن صنعت، فلز و تجارت آستان، سسزمان کردستان، در آن.

دار بخشی به عنوان قضاوت وی امداه آست: در انتظار میرود با همکاری هما بخشاهی به وزارت صنعت و فلز و تجارت وصل است و سایر سازمانهای حکیمیتی دار من در مردم خدمت کرده و کوشا بشید را به دست آورده و متنفر شده است.

صبح امروز رسامی جامعه فجر سنندج با حضور غرفه و شهاب جنابی مدیر حوزه دو وزارتخانه صمت منطقه 8 سلا محمد درهزمی رئیس سابق سازمان صنعت فلز و بازرگانی کردستان، قرادانی و بختیار خلیقی، با عنوان ساسپ.

Khaliqi Pish Is Where Smit، همکار آمور بازرگانی و Extension of Tigart Silence Kurdistan Wed.

پایان پیم/70/2330
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست