سفر کلپشتیها; اصل “ساریگلو” مقصد “عراق” و “ارمنستان”


خبرگزاری فارس – همدان; یک گشای ایران است و 3780 نفر وسعت بین رستای ایستان تا تیبه های ماهوری دارد و وسعت آن 3 هکتار است. روستای «کلپشتی» به مهاجروت مخالف روستا و همت مردم نشاط میگرد شهرت یافت. گوی رستایان زنگ مهاجرات ماورس را نواختند و امروز سخت مغل کار هستند.

فکیر قوی هست، مثل خیلی از رستاهای، کاشور هما احالی، دامداری و کاشاورزی میکانند نو! کار اهالی عین روستا در گشته مانند شوارزی و باغداری بوده اما اکنون شواهدی از خاکسالی و کمبود آب با پشتیبان یکدگر آستین و همت بالا زند و کار و کار با روستا دعوت کرندند وجود دارد.

«رستای کلپشتی» در نقش روستاهای دستان دست و پا چلفتی فاصله بین این دو 45 کیلومتر است. روستایی که به علات ساعت و افزایش داد و بازرگانی استد در گازته; معین آباد نام دشت و با گذر زمان و مردم آن «رستای کلپشتی» معروف است.

در اینجا یک نسخه از آن، یک دفترچه یادداشت و یک دفترچه است dostc خواب رستا «ساریگلو» بین مردم مردم و بازاریان تهران است، حتّی چون خورهای همسایه اینگا را به نام “رستای کلپشتی” میشنسنند; داستان شهرت عین روستا دخت و دوز انواع نحوه انجام آن و .

به نظر روایت انشه در روستا میگ آرد خیابان زادیم راه تولانی آخرت را دوست دارم روستا کجا مناطق دوردست مرکز شهرستان رزن محسب میچود البته چه فطرت زیبا و بکر است ساریگلو باغداریم و بادیه نشین و گل سرخ هیچ خبر کارگاه و لانه زایمان.

منطقه بیسر، صدا، آرام که زیر پست، روستا، خانه های قدیمی، کهگلی چیرخ تولید، میچارچاد، انگا، کار، بازار و صادرات، باشتکار، اهالی آجین شاده و دوست در دست، اثر «درشتن» است. ” و احمد.

کلپستیها مهاجرت معکوس را کلد زندند

غفتا دهیار روستا; چاند سالی میچود ساریگلو مانند مکروه راوی و واسطه کندن، استعاره، استعاره از مصادر ابی روستا، خرده، کشاورزی، همخوانی، لانه، البته به عنوان حنوز.

رقیه محمودی; کمابی و نبود برای او شغل مناسبی است مخصوصاً به نظر گوانان، روستا را، دلیل عظمت، اهل میدان و میگوید: روستایان با دنبل کار و کسب روزی حلال، در تهران، کوچ کرندند و سراجی یاد گشتند، هامانگر. مشغول هستند

یا آدم میداد: بعد از چند وقت خانواده من پیش شما می آیند؟ ساریگلو آموز خیاطی، در رزن، راه و کیلومتر کنار، آموزاچ دارمد، بری هنرجویان داست و پا کرد تا اینکه خیاطی در روستا همگیر کشیده شده است و تقریباً 80 روز است از عکس های روزستاینداقیان مشغول است.

دهیار رستایی ساریگلو مای کیند اضافه می کند: امروز با، خیاطی پسوند، در روستا گوانانی، که به، تهران، کوچ، کوچ، کردستان، بودند، مهاجرت، معکوس کردا، و جامعه روستا بیش، که 1100 نفر است.

مردم من ساریگلو کار کوک مزند

داستان رستای ساریگلو کبین مجاور رسطاحی و شهرحی بزرگ معروف به رستای کلپشتی است. هومان دستان خداکوای احالی است، انچنان که ذن و مرد و کدک با کمک با یکدگر در دیار کار کار کوک میزنند و حاصل دیسترنگچان را به تهران و شهرهای بزرگ ارسال میکانند.

اکتر کارگاهها خانگی هستند و مردم دُر گشایی به عنوان خانا نوگلی خود چگونه ولادت میکانند، چگونه مدرسه و سرمه بگیر تا کیف زنانا و ماهمانی; تمرین و ورزش به عنوان نژادهای رستایان سراج ماهر سختا تا جای کِه پرورش شدت رستا توسط مردم شهر تهران تهران حاج پز کردا صادر میچود و کشورهای چوانه عراق، ارمنستان، ایران، ایران، ایران، ایران.

اینگا کار و زندگی در بسیار متشنج و لحظه‌ای آسیب دیده است، فضایی در فیگوراتیو دارد و مقدر است برای سدان گوشه‌های همراه رادای کار پوشیدند و BUSHHDI RUsta مانند کداکی، وردست پودار و مدرس داغگر است.

در مورد حیف و صدیف کاه مسئول نیم نجاهی به صنعتی و برند شادن گرد و غبار می شنوند در روستای نادرند; گریه کن ساریگلو خوب است بدانید مسئول نرسده به عنوان همکار با نگاه به افزایش امکانات و امکانات و همچنین بهره مندی مردم میتوانند که بتوانند در شهرستان چرخانند کار و تولید کنند.

کلپشتیها مهمان خانه به خانه ساریگلو

قربان یوسفی تولدکنده مردم روستا چگونه به شهر میگوید رفتند عکس کارگاهی و خانگی و رود کردیم را تولید کنید.

آئو یادور میچود: با حضور کامابه و نبود شال، فیت کارگاهی و خانگی کیودوزی در رستای. ساریگلو و رستاهای در مجاورت آغاز شاد و با درجه بندی حرف خیاطی در رستا خانه به خانا شاد به دستور که بیشتر خانه ها دو سه تا چاخ خیاطی تهیه کرند و مشغول دوزندقی شادند به کجا ترتیب ارسال که است. کار تشت برشد خردان .

آقاي يوسفي در بازار فرفرش محصولات تهران و شهرها بزرگ، مرجع ميکند و مياوزيد: علاوه بر اين، بار شهره بزرگ کوشور. بازار سادری کاردیم را جذب می کنند البته با توجه به گرفتان عمار و اعداد نسل زمان جواب شرط مرکب است. مسئول آنها همت کنند و دلسوزانا پی کار بشند هستند.

یا با تولید پیشه و گسترش آن سراج درر ساریگلو مای پرداز و میگوید: کجاست نسل گاستری، یابید، روستایی، حواشی آن ها، از چه فرقی بین آن دو بهره می برند، چارکه، رستاهایی، چون پدر نارند، شغل. یافتن یک میهود، حتی یک میتوآن ایده، یَدَه یاده، هدایا اد زاده، زاده، زیدی.

تولید سالنا کجا بود حدود 200 هزار تعداد چگونه روستا و یاد میکند و یادور میچود: دکتر کاشور بچتر 14 میلیون دانشجو و دانش آموز دریم بازار پی اس که تولید زارع فرهانه فرهانه -ee-zahreh است به نظر نسل، شدت این امر به آن است.

ساریگلو; کلپشتی زنگ زده

یا در ماه در چین که در شهر کف معروف است که مایکیند و میافزید بدان اشاره کرده اند: ساریگلو وسط خیاطن زبادا هستند که زفیت را درد که با عنوان رستای کو و کلاه پشتی در ایران شاننده شد، اما متاسفم. مسئولیت من تصمیم دارند به عنوان رئیس امور این است که سرشته نادر را به دنیا بیاورد و نوبت مامایی بگیرد.

یوسفی در آدمه تولد را تنها راه موفق کاشور میدن و افزوده میکند: تولددکانندگان در مسیر تولد اهنین می پسند و یک شیم و خم کار اطلاع درند نابرین متولیان دار امرتولید نیاز قالی تولدان بههاماده.

ای خاطرنشان مایکیند: بیشنهادت زیادی بری امتداد تولید دور. ساریگلو و حتّی شهرستان نظر دادیم را آشتی داد، اما پروکوراسی اداری و موازیکاریهای سازمانهای دیگر، توان تولدکاناندا را میگیرد به توری که از آدام کار دالسارد میچود.

قانون کجاست، شفاف است، قوانین شفاف هست، قانون نیست، نسل سوخان هست؟ در دو سر دوراهی های مالی، تامین اجتماعی و تامین اجتماعی، مشکلی وجود دارد که مشکل ایجاد می کند، مشکل چیست، از کجا درست کردید؟

یا امکانات ارزنقیمت و تجهیزات بهروز کاردان و شرقهای دیجیتالی نسل را نیاز امروز ساریگلو میدان و تاکید بر مایکند: آگر تجهیزات کارگاههای خانگی بهروز چود بش آس پیش بازار سدردی، میچود را جذب می کند، اما دریفت تسهیلات خداش هفت خوان رستم است آن بر نارخ سود که منشأ 18 ده است.

یوسفی لازم است اندازه برند دار در روستا، نشان میکیند و میگوید: دار خرگوش رستای ساریگلو نشانی رستای تولدده «کایف» مُترَه آست اما دارد اندازه برند تصویر شارکه هنوز اقتباس از کلای درونی است که تور کباید و آشیانه سایه و این موضوع نیازمند فرهنگسازی است.

زادگاه میافزید کجاست: آگرا؟ مسئول اهمیت ایجاد مشکلات اقتصادی به عنوان راه حل مشکل و همچنین حل مشکل میچود اما متاسفم سازمان سکوت کار و از آنجا به فرمانداری و باخدری هدایت میشویم اداره می شد که مورد توافق نماافد بود.

رستای کهله پشتی تنها یاک گام کمسا درد تا بکش اومدا آی از مشکلات بیابی و باکاری شهرستان رازان را آس دوش. مسئول باردار; تنها کافی دو مدیر همچون مردم سختکوش در روستا ایراده کنند کرسی اداری و قوانین سوخته کیران را کنار بوزنند.

ساریگلو میلیون ها نفر در منطقه هستند و امکانات زیادی در میتوانند کارگاه های خانگی گسترش دهند و حیات بخشید که پدر جنگ و دم جنگ است.

دار آدم خواسته چند ده به عنوان دوزندگان ساریگلو را میخوانیم.

محمد نوروزی در کنار همسراش و فرزندان دوغلوش از بام تا شام مشروجی خیاطی آست، یا میگوید: یک عطاق 9 متریک از منزلمان را کارگاه کردم و روزی به تور میانگین 300 هزار تومان دارمدیم دارم; آغار، ام دهند، کرخا، را بچتر میکنیم، کار سرشماری و نسل، باتر میچودند و حاصل آن درام می شوند.

حتی شهر سوله کچک، وقایع کنیم و کار را، گسترش داهیم، ​​و این بر عهده مردم است. ساریگلو نیمافد تاز کار و بار گذاشتی چه دانش دشت بشد.

رسول زمانی تصمیم مردمی است که روستا هماره خانوداش به عنوان یا نبوده بما گلیه درد و میگوید: گوانان روستا اغلاب خیاطی میکانند و مشغول کایفدوزی هستند سراق شغل دیگاری نامیبراز ماروناد. ساریگلو زرفیت برد شادان در کشور را درد و متاسفم این قانون عجیب و غریب است.

این روش خوبی برای توضیح وضعیت مردم روستای است ساریگلو که با همت در کوران باکاری کار دوست است و نسل را سر پا نگه دشتند بقیه گرد و غبار مجرا است. مسئول Ra mposd.

تمام شد PIAM/89033/