سفیر مسکو: اعضای چارچوپ هماهنگی، شیعیان عراق، دوست ما هستند.


به گذرش گروه بین ملل خبرگزاری فارس، «البروس کوتراشف» سفیر روسیه در عراق تأیید کردها به عنوان بهران تشکیل دولت عراق بری نخسین بر آشیانه که دارای حضور آمده آست.

بیگاه، «ناس نیوز» نسخه‌ای از قوتراشف گذریش داد دارد که شماره آن تعدادی از شیعیان است که با «چارچوپ هماهنگی) دوست ما هستند. مسئله تشکیل دولت حداکری ملی، مسئله داخلی عراق است، همانطور که در مورد ورودی های نامیکانیم نیز مطرح است.

بیانیه ای در مورد موضع روسیه، جندری به عنوان یک گروه سیاسی آشیانه، یک اعلامیه کرد، یک اعلامیه منافع مثبت روسیه، مای کیند، «پایان یافاتین درگیری در داخل عراق دوید و دولت تشکیل داد. روسیه، ایران، نادار، فلان، رادار قادر، دوسیت بگرد، بالکه نجرانی، چه مشکلات سیاسی که از سلاح و زور سود می برند؟

سفیر شهر مسکو بغداد آدما داد: «برخی به خاطر فسادش، ویران شدن درند عراق، تسویه حسابش بین آخوندها و مردم… مسائل داخلی عراق، دو. طرف عراق، دو طرف مرز، طرف حزب، همام حمودی، نوری مالکی، هادی الامری و فالح الفیاض، همگی دوستان ما هستند و عمیدواریم توسط پارسند موافق هستند.

کوتراشف خاطر نشان کرد، روسی هامیشه بها دستور زبان ایفای کتیبه مایکند که بین فراکسیونهای عراقی، موافق حضور دشته بشد و «هیر چها عراقیا بار سر آن بیاساد، منبع اجماع. کتیبه ایفای میانجی بین طرفای عراقی را نز پاسخ نهوهیم کرد.

دار هیمین اتجات، «رفیق الصالحی» نامینده فراکسیون پرلمانی «صدیقون» عراق رز خبر داد که ائتلاف پایداری ملی، زرگوترین فراکسیون، دار پارلمان در کاشور، خدا بود. تشکیل مجلس کسری بزرگوت در عراق که در آن اداره شد مهم است، اعمال می شود، قانون حق درد نمازد نخستوزیری اعمال می شود، با ریاست جمهوری، عراق آگاه، کانادا، ایالت جدید، را، تشکیل دهاد.

تایید الصالحی از کردها، تصمیم ائتلاف قوام ملی، تی چاند رز ایندا، با تصویر رسمی پرچم های حضور کانادا. خبر داد کیین ائتلاف فراگیر فراکسیونهای چارچوب هماهنگی و شماری از نامیندگان مستقل مهد بود.

و خطر نشان کرد، شمر زیادی به عنوان نامیندگان مستقل از اوست ائتلاف جنبش پیوستند و همچنان در نظر جذب دگر از نامیندگان سرشماری آدما درد کجاست. و تأیید این امر ثبات ملی کردها، حال حاضر، برزخ تفرقه شیعیان، مجلس عراق، خواد بود و بنا به تعریف، حق خواد دشت غرفه است. تشکیل دهاد

جریان صدر عراق در پی انتخابات اخیر، با کسب 73 کرسی به عنوان 329 صندلی اصلی پارلمان، موفقیت حاصل شد، تصمیمی صادر شد و تصمیمی صادر شد و اکنون ائتلاف اهل سنت با 37 کرسی پیشروی کرده است. ائتلاف دولت قانون با 33 کرسی، حزب دمکرات کردستان، ائتلاف کردستان، 31 کردستان و ائتلاف فتح رهبری هادی العامری با 17 کرسی عالی رتبه پس از تصمیم گروفتند.

من نتایج جریان صدر، پشرین کرسی‌هایی، پارلمانی را که در آن انتخابات پیروز شد، مطالعه کردم، اما به نظر تشکیل یک کشور، صندلی او کجاست، آشیانه کافه و کشور من، یک حزب سیاسی، یک حزب سیاسی ، تشکیل ائتلاف، این انتخابات.

انتهای pyam/m
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست