سورتینگ خط جدید هوچمند مرکز خرده فروشی و صرافی آفت کاشور بهره برداری راسید


با گازرش گروه علم و پیشرفت خبر گازاری فارس با واگذاری مرکز پیوندهای عمومی و اطلاع رسانی عمومی و وزارتخانه های رابط و خبرگزاری ها، جریان بازد محمود لیایی به عنوان مرکز قطعات و مبادلات پست کاشور کاین باین حسن. باعامل گازرانی، معاذ، مدیر کتاب، مدیر کارگران و رابطان، و محسن وطن پرست، مدیر مهندسین عملیات و امور، پمانکاران پستی، سورت گرد، خط جدید، مرتب سازی سیستم هوچمند، که در آن مرکز بحرا بردری رسید واقع شده است.

رئیس مدیر شرکت، Mely Pest، مرکز گیفت کجاست: تقویت Zersacht، بهترین شبکه، عملیات آفت را تسهیل می کند.
لیایی با با اشاره به کیف، گرد، تکه تکه شدن و برچیدن، پیام رسان هوشمند به وسیله سامانه منبع یابی، هوچمند، اعلام کرد: هوشمندسازی، بهبود مثبت، کیفیت خدمات و کیفیت خدمات، سرعت و دقت آن
بیانگر اهمیت و ضرورت تقویت زرساخت است، در اینجا، از نظر تسهیل دوستی، بیشترین سود، استفاده اخیر، بالا، چرخ دستی، نگهداری، خرید، شش، ایمنی، سخت گیری، تصمیم، تعداد تصمیم، تعداد موارد بابا.
مدیر شرکت ملی پست با اشاره به آن، اینک موزا ها، با عنوان نهادی فرهنگساز و کتیبه آفرین در معرفت تاریخ و فرهنگ کاشور هیستان افزود: اقدم مزاح پیوندهای بایوندده تاریخ، هویت و قدمت است پا.

آدامه محمود لیایی، حمره، حسن عمیدی، در جلسه مزاح، انجمن های مختلف با بخشاهی که مزاح حضور داشت، شرکت کردند و پرسیدند: «هی، اینجا محل بازکرده کرد».
انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست