رئوس مطالب دهید، دلیل دهید "قحطی" – در گذشته اجتناب کرده اند در نظر گرفته شده کردن به جراحی بای پس شکم، این مطلب را بیاموزید

هنگامی کدام ممکن است من می خواهم خوب فرد مبتلا اضافه وزن در وضعیت 300 پوندی دارم، بیشتر اوقات برای توصیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکسازی آنها برای جراحی بای پس شکم به من می خواهم مراجعه می کنند. برخی اجتناب کرده اند بیمه‌پرهزینه اجتناب کرده اند این مبتلایان می‌خواهند به همان اندازه 6 ماه در گذشته اجتناب کرده اند جراحی تحمل توصیه مصرف شده‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان‌شناختی قرار گیرند، برخی تولید دیگری ساده اجتناب کرده اند آنها می‌خواهند کدام ممکن است خوب دکتر کلی مشابه من می خواهم داشته باشند به همان اندازه اجتناب کرده اند فاصله بعد اجتناب کرده اند حرکت (زمان حوالی جراحی) مراقبت تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مشکلات خوب حرکت پرخطر مراقبت تنبل. اجتناب کرده اند فراگیر او من می خواهم معمولاً شخص خاص هستم کدام ممکن است می‌گویم خواه یا نه یکپارچه جراحی بی‌خطر است هر دو خیر.

همراه خود این جاری، با توجه به مبتلایان چاقم، اجتناب کرده اند دادن این مجوز متنفرم، از دیده ام کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند بیمارانم همراه خود عوارضی اجتناب کرده اند جمله در حال مرگ مواجه شدند. من می خواهم خوب فرد مبتلا داشتم کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند جراحی بر تأثیر سپسیس فوت کرد. خوب فرد مبتلا سرانجام در راه اشتباه مشکلات وزنی سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دچار بولمیک شد. یکی اجتناب کرده اند مبتلایان {به دلیل} کم خونی فقر آهن دائما تحمل تزریق خون است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس ضعیف B12 دارد از بخشی اجتناب کرده اند شکم کدام ممکن است ویتامین B12 را توسل به می تنبل اکنون در موقعیت به توسل به آن نیست. را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم مبتلایان بی شماری دارم کدام ممکن است وزن شخصی را کاهش داده اند… ساده برای بازگرداندن آن. به ازای هر فرد مبتلا سودآور بای پس شکم، 8 به همان اندازه 9 فرد مبتلا تولید دیگری دارم کدام ممکن است {به دلیل} تنظیم ابدی شکم کدام ممکن است به همان اندازه نوک عمر یکپارچه می تواند داشته باشد، دچار مشکلات قابل توجه شدند.

با این حال مبتلایان کمتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتری را می بینم کدام ممکن است این مشکلات را دارند با این حال همچنان کاهش پوند خیلی شبیه بای پس شکم دارند. هدف آن در درک جدید من می خواهم اجتناب کرده اند “Hungerstat”، ترموستات گرسنگی در هیکل ما نهفته است. من می خواهم به بیمارانم خوب فرآیند متفاوت کاهش پوند می دهم کدام ممکن است رایگان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازی به جراحی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکثر آنها اجتناب کرده اند بای پس همراه خود این تکنیک کاهش پوند اجتناب کرده اند. در گذشته اجتناب کرده اند اینکه به این رژیم غذایی برسم، اجازه دهید حرکت گرسنگی را دلیل دهم.

گرسنگی در وجود همه ماست را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل مدیریت است. مرحله اشباع ما را می توان همراه خود خوب حرکت جراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بای پس شکم به طور دائم تنظیم داد. بیان نشده نماند، در هر مورد دیگر ما به بیمارترین مبتلایان شخصی چنین انتخاب درمانی خطرناکی نمی دادیم. همراه خود این جاری، آلوین لوئیس، MD، MPH را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم اجتناب کرده اند سیستم مدیریت گرسنگی خالص هیکل شخصی برای خیلی کردن مبتلایان شخصی اجتناب کرده اند بای پس شکم استفاده کرده‌ایم به همان اندازه بتوانند وزن شخصی را با بیرون جراحی همراه خود شبیه به سرعت کاهش دهند.

راه آن را انجام دهیم؟ ما اجتناب کرده اند سیستم خالص هیکل شخصی برای کاهش پوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید ماندن استفاده می کنیم. وقتی در گذشته اجتناب کرده اند عصر یخبندان شکارچی بودیم، وقتی قحطی می به اینجا رسید هر دو زمستان می به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده های غذایی برای شکار هر دو ترکیبی آوری کمیاب می شد، هیکل ما 3 روز گرسنه {می ماند}. بعد از سه روز، گرسنگی اجتناب کرده اند بین {می رود} از هیکل به حالت کاتابولیک {می رود}: حالتی کدام ممکن است به آن است اجازه می دهد چربی بسوزاند. اگر 10 لقمه هر دو کمتر در روز بخورید، این حالت پس از سه روز به طور خودکار سرزنده تبدیل می شود.

به معنای واقعی کلمه هستند اگر زمانی 5 لقمه بخورید، بعد از سه روز گرسنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خستگی، هیکل خواهید کرد گرسنگی را خاموش می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حداقل وعده های غذایی سیر تبدیل می شود! هیکل سیر تبدیل می شود از آغاز به سوزاندن چربی می تنبل به همان اندازه خواهید کرد را خشمگین نگه دارد. اینطوری طراحی شدیم. ترموستات گرسنگی هر دو سنج گرسنگی به هیکل خواهید کرد می گوید کدام ممکن است تولید دیگری بافت گرسنگی نکند.

بیایید {در این} فروش به کودکان این کشورهای فقیرتر مورد توجه قرار گرفت کنیم کدام ممکن است اجتناب کرده اند خواهید کرد می خواهند همراه خود تعدادی از دلار در روز اجتناب کرده اند آنها حمایت پولی کنید. در صورت وجود آنها را ببینی خواب هستند. اگرچه آنها سوءتغذیه دارند، ادراک کنید هر دو 9، با این حال بافت گرسنگی نمی کنند. باشي وحشتناک به تذکر میرسی، خطا نکن کدام ممکن است باشي این شرایط هستم. با این حال شخصیت به قدری لطف داشت کدام ممکن است باعث شد بعد از سه روز بافت گرسنگی نکنیم به همان اندازه مجبور نباشیم عذاب بکشیم. این کودک ها اجتناب کرده اند ذخایر چربی شخصی {برای زنده ماندن} استفاده می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله گرسنگی آنها انصافاًً خاموش تبدیل می شود.

متعاقباً نکته خارق العاده اینجا است کدام ممکن است اگر ساده 5 لقمه 2 بار در روز بخورید، در عرض 3 روز هیچ بافت گرسنگی نخواهید داشت. بافت می کنید کدام ممکن است بای پس شکم انجام داده اید.

همراه خود این جاری، در همین جا دومین عامل خارق العاده است. پس اجتناب کرده اند 14 روز خوردن با بیرون دردسر ساده 5 لقمه 2 بار در روز، شکم البته است کودک تبدیل می شود. به عبارت تولید دیگری، پس اجتناب کرده اند 14 روز مصرف کردن ساده 5 لقمه 2 بار در روز، شکم به حدی منقبض تبدیل می شود کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند بیش اجتناب کرده اند 5 لقمه از نزدیک بافت سیری می کنید. ترموستات گرسنگی او به حدی می رسد کدام ممکن است همراه خود بخشها کمتر وعده های غذایی بافت رضایت می تنبل. ابعاد وعده های خواهید کرد البته است اجتناب کرده اند این مرحله به بعد مدیریت تبدیل می شود، گویی شکم خواهید کرد بای پس شکم را انجام داده است. مبتلایان من می خواهم کدام ممکن است اجتناب کرده اند این رژیم غذایی پیروی می کنند سرانجام به همان اندازه نوک عمر شخصی مدیریت بخش وعده های غذایی را خواهند داشت از آنها البته است مرحله گرسنگی شخصی را مدیریت کرده اند به همان اندازه جایی کدام ممکن است تولید دیگری نیازی به جابجایی به بوفه همراه خود خوب بشقاب پر برای 3 ویزیت ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده های غذایی می خورند. تولید دیگری بیش از حد نیست، را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها تولید دیگری ظرفیتی در شکم شخصی ندارند کدام ممکن است خودشان پرخوری کنند (تا باد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشها زیادی وعده های غذایی بخورند کدام ممکن است قابلیت معده اخیر کودک شده شخصی را بیش اجتناب کرده اند حد افزایش دهد).

اگر به همان اندازه به فعلی دوستی را بعد اجتناب کرده اند جراحی دیده اید، بیشتر اوقات اشتهای او به او اجازه نمی دهد بیش اجتناب کرده اند تعدادی از لقمه اجتناب کرده اند بشقاب شخصی بخورد. بیمارستان‌ها دائماً افرادی همراه خود بشقاب‌های پر روی میز دارند، حتی وقتی جراح شخص اوکی داده باشد به همان اندازه هر چقدر کدام ممکن است می‌خواهد وعده های غذایی بخورد. با این حال متنوع اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی {به دلیل} جراحی معده هر دو شرایط شکمی {نمی توانند} بعد اجتناب کرده اند تعدادی از روز با بیرون وعده های غذایی اشتهای شخصی را احیا کنند. این اشخاص حقیقی کاملاً یکسان تأثیر را بر وضعیت گرسنگی شخصی دارند. متعاقباً پرس و جو اینجا است کدام ممکن است خواه یا نه واقعا بای پس شکم است کدام ممکن است به کاهش پوند اشخاص حقیقی {کمک می کند} هر دو فاصله بعد اجتناب کرده اند حرکت باعث گرسنگی کمتر تبدیل می شود؟

همراه خود کاهش از حداکثر سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها 5 لقمه 2 بار در روز، در عرض 3 روز بافت گرسنگی نخواهید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در 14 روز پس اجتناب کرده اند تنها 5 لقمه بافت سیری خواهید کرد. به نظر می رسد مانند است شخص خاص کدام ممکن است بای پس شکم انجام داده است، اینطور نیست؟ با این حال به عنوان جایگزین، خواهید کرد اجتناب کرده اند حالت خالص گرسنگی هیکل شخصی برای تحمیل شبیه به تنظیمات استخدام می کنید.

پس اجتناب کرده اند بای پس شکم، خواهید کرد سرانجام 3 لقمه 3 بار در روز می خورید. وقتی بیمارانم برای توصیه در گذشته اجتناب کرده اند حرکت به من می خواهم مراجعه می کنند، آنها را روی دکتر دکتر می گذارم. آلوین لوئیس، را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شبیه به میزان وزن شخصی را اجتناب کرده اند انگشت می دهند، تأثیر یکسانی بر گرسنگی آنها دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور گسترده اجتناب کرده اند جراحی اجتناب می کنند. در دوره این رژیم روزانه 1 کیلو وزن کم می کنند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر اجتناب کرده اند همه، رژیم غذایی هیچ قیمت ای ندارد. خواهید کرد در قیمت جراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت هیکل شخصی صرفه جویی می کنید از اجتناب کرده اند جراحی های شبح کننده مسکن جلوگیری می کنید.

متنوع اجتناب کرده اند جراحان آغاز به عصبانیت اجتناب کرده اند من می خواهم کرده‌اند، از وقتی این مبتلایان را برای توصیه در گذشته اجتناب کرده اند حرکت نزد من می خواهم می‌فرستند، به سختی برمی‌گردند، از این رژیم به آنها اجازه می‌دهد 1 کیلو در روز وزن کم کنند، گویی بای‌پس را انجام داده‌اند. آنها آخر در کاهش پوند سودآور می شوند، حتی وقتی در نظر گرفته شده می کردند تنها انتخاب آنها جراحی است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبخند می زنند کدام ممکن است اجتناب کرده اند چنین خطر بزرگی اجتناب کردند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه اینها به لطف این ادراک های جدید با توجه به آمار گرسنگی است.