ظلم کرونا در هرمزگان 9 پا


توسط گازارش خبر گازاری فارس از بندرعباس، فاطمه نوروزیان سخنگوی دانشگاه علوم پازشکی هرمزگان شامگاه جمعه ازهر کرد: 9 فوتی کرونایی، دراک روز آخر رز در هرمزگان دشتیم، 6 A. K. A. P. Shamil منتشر شده، 7 اسفند.

وی افزد: قنادی 86، نفر، شبانه، رز آخر، شمر ماوارید، قنادی نز 315، نفر رشیده است.

سوخگوی علوم پزشکی هرمزگان همچانین خاطرانشان کرد: 53 نفر بیمار کرونایی در هرمزگان آکنون در ایسیو تصمیم درند که حال 12 نفر از عنان و خیم گازرش شده آست.

شمر فتحایی با 2522 نفر راسید کرونا را در هرمزگان قطع کرد.

انتهای پیام/ 88055
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست