عادل و راکی ​​دو قاضی، هفته، ها شادند.


به نام گازارش خبر گازاری فارس، اسامی داوران قدم کنده در هفتا، با توضیح وزیر رسانه شاد، تفسیری را در اختیار ایشان قرار می دهیم:

* دده، مشهد – تهران، هودر – ساعت 14:30 – ورزشگاه، هشتم مشهد.

کوپال ناظمی – دانیال بشنده – اسماعیل احمدی – علی بیگ

استاد راهنما: مسعود مرادی

* پکان تهران – تراکتور تبریز – ساعت 15 – ورزگاه پاس قماین تهران

حسین زیاری – عسگر محمدی – مهدی شفیعی – وحید زمانی

ناظر: رسول فراموش شده

* صنعت نفت آبادان – بافندگان مازندران – ساعت 15 – ورزشگاه تختی آبادان

بیژن حیدری – محمد جواد مداح – محسن بابایی – فرزاد منصوری

استاد راهنما: حیدر شکوری

*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان – ذوب آهن اصفهان – ساعت 15 – ورزشگاه نقش جهان اصفهان

مهدی صدعلی – فرهاد مروجی – نجف پناهی – احمد محمدی

سرپرست: اسماعیل صفیری

*آلومینیوم اراک – خانم رفسنجان – ساعت 15 – ورزگاه امام خمینی رحمت الله علیه

حسن اکرمی – حسن ظهیری – رحیم حاجیلو – مسعود حقیقی

ناظر: اکبر بخشی زاده

* فولاد خوزستان – مسجد نفت سلیمان – ساعت 17:30 – ورزشگاه شاهدایی فولاد اهواز

عباس راکی ​​- علی رضا مرادی – بهزاد پناهی – پیمان فرخی مهر

استاد راهنما: محمود رفیعی

* گل قهر سیرجان – پرسپولیس – ساعت 17 – ورزگاه، شهید سردار سلیمانی سیرجان

محمد حسین ترابیان – محمدرضا منصوری – محمدرضا کارگردان رستا – محمدرضا تاریخ

استاد راهنما: سعید بطحایی

استقلال – فجر شهید اسپیسی شیراز – ساعت 19 – ورزگاه آزادی تهران

رضا عادل – علیرضا ایلدروم – حسن تعزیری – امیر سامان سلطانی

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست