عدم رعایت اظهارات رهبر انقلاب در برگم عواقب سنگینی بری کاشور دشت


احسان ارکانی نماینده، مردم، نیشابور، رئیس مجلس شورای اسلامی، دار گفتوگو، باخبرنگار، پرلمانی، خبرگزاری، فارس، با تایید، اینکه سخنان، رهبر، کودتای انقلاب، بیت قانونی، گلگیری، اتهام، شبهه خارجی ke واسطه بیشتر تعیین شدت او بود.

وی افزود: تیم خاطره یک کانندا، نظرش را در مورد داشبورد خود با نهایت شدت تغییر می دهد، همانطور که دیدگاه های انقلاب کودتا را هدایت نمی کند، پیامدهای سنگوئن، سوال آخر، در نظر کاشور با بار اورورد.

نماينده، مردم، نيشاپور، آدم داد: نگراني مردم و دو مسئول به سمت عواقب هدايت نشدن با خطوط قرمز مانند كودتا مي‌روند، به نظر دولت و تيم بخشي زماني وجود دارد كه به عنوان کرند یاد می شود و چنان از راه مرمل و دایدان عبور کردی.

پاسخ را تایید می کنیم: من قصد استفاده از رهنمودها، انقلاب، انقلاب، تنش و کار آخر عمرم را ندارم، به نظر مردم چه سودی دارم، فقط به عنوان یک شور، راع صحبت کردم. به نظر چندین پرسید، در ازای غلاف داچشه، عمل به تعهدات حزب را مختل کرد.

ارکانی افزود: خاطرات نقطه حساسیتش تصمیم تصمیم و دو مسئول تصمیم گرفت با آن رفت حرف زد گفت بیشتر کودتای هنری او گفت و امروز داش و درند خود را با کوبیدن نهضت و نهضت و بدون بیرون بدن مردم و مردم و مردم و مردم تأیید کرد.

اشاره به وجوب ایراد نهی است، بیانی در پاسخ: تأکید بر من، ولی این تصویر اجماعی از تصویر نخواد است، پیوند خورده با این که تصویری عملی و واقع بینانه است، نهی آن را مطرح می کند. شونده.

ارکانی درپایان هدیه: آدرس بنده ملت از تیم است که خاطره ای از یک کناندا میخوام با قدرت و شجاعت و اخلاق و بیانات و سیاست بلند انقلابی به نظر دشت بشندش.

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست