فتیهای ریش سختمان سرشماری رباط کریم 5 نفر راسید/ آوربردری آدم درد


شاهین فتحی، مدیر جمعیت هلال احمر، آستان، تهران، ایران، در مورد دیگران ریزه سختمان مسکونی، پیوند سخاوتمندانه ای را رهبری می کند و جایزه می یابد، کجاست لحظه ای که 9 نفر شوکه شده و متاسفم 5 نفر جان خود رااز دوست دادند.

وی آدما داد: عملیات گشتجو و ناجات در حضور عوامل امدادی و سگ های زنده یاپ جهت پارسی آور و مسعودمان احتمالا دور زیر آور آدما درد.

مدیرکل جمت هلال احمر آستان تهران دشت آدرس: با عرض پوزش، هونوز آمار دقیقی، فردی، که دیرین ساختمان ۳ لایه حضور دشتند دست آشیانه و نامیدانم چندنفر زائر آور هوستند و راهنمای گستگو و آور در دار وجود دارد.

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست