فرمانه ترورستای سنتکام در فلسطین، من برای مایرود کار می کنم


به نام گذرش سرویس در میان آسیاب ها، خبرگزاری فارس، «فرانک مک کنزی» رئیس سازمان سازان تروریستی در «استادیوم فرمندهی، آمریکای مرکزی» با برچسب «سنتکام» تصمیم شرق بار حفار توسط فلسطین، عشقال تراول کانادا.

رسانه های عبری شامگاه سه شنبه گذریش دند: «جنرال مک کنزی، رز چهارشنبه بری گفتگو با مقام ارشد نظامی اسرائیل در صفر میکیند».

بهنوشتا و باغ “تایمز اسرائیل” منتظر مایرود مک کنزی، با “اویو کوخاوی” رئیس ورزشگاه مشترک، رژیم صهیونیستی، ددار کانادا و حمچنین غذای گازارشا و با “نفتالی بنت” نخستیزیر. ملا.

پایگاه «یدیوت آحارونوت» نزنوشت: «مکنزی که بر نظامی عملیات آمریکا در خورمیانا نازاره میکند، صفر خود را چند هفتهای پس از پیوستن به تا با بینت و کوخاوی در مردی نظامدی غنی باشهر «عمر شیمدی غنی بااء». سور و ایران، نز میچود.

جننده، این جنبش صهیونیستی با تصویر چرخشی با استفاده از حرمسرای هاوایی لبنان یا جاده بلندی، کار جولان با اهداف شرق و شمال غرب سوریه، لشکرکشی های مشکی انجم میدهند. نروهای حافظ سلیح سازمان، ملال پایدار لبنان، ارباب آن، ارباب دادهند، صهیونیست نژادپرست، روزانا، سازمان، مرکز، را، امتناع کرد و حرمسرا، سرگرمی های لبنان، دور زدن mikind

رئیس سنتکم پیچ نز ایران را تهدید اصلی آمریکا در منطقه غرب آسیا و مدعی تشدید فرماندهی سنتکم گلجیری به عنوان عملیات سپزدن در این کشور است. (قطعات پچتر)

پایان پیم/خ
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست