فریاد علما علیه آشوبگران


مردم استان ایلام با توجه به اخوت ملی پس از شرکت در نماز جمعه با تظاهراتی انزجار خود را از اغتشاشگران اعلام کردند.

علی جعفری

18:19

1401-7-1
0http://fna.ir/1rpltj