قاتل اطراف بنان پایم را می بینم قصاص / قضاوت در انتظار مزد + فیلم


گروه آستانه، زنجان، سمیه محرمی، واقعه دلخراش شهدات دو شهید محیط بان آستان زنجان ایس عنگاگز شاددکا ساعت 18:30 روز دوشنبه 16 فردینماه سالگری، اطرافموز عطف منطقه شکر ممنوع “ویلا خصوصی” در آن پراکنده دستگاه آوریل با د سارانچین که برای شکر چرخش منطقه وجود داشند مشکوک و قانون اساسی میهند شرقی پا شکرچیان در کویر و اطرافموز نیز با یک دستگاه خودرویی «پیکاپ» اظهار نظر بر پاهای مایکناند.

محیطموز کامنت و تفسیر جاده باسیم و تلفن همراه با مرکز محله و اداره کل اطراف زست زنجان جریان پرچم ها میکناند تا شکرچیان را که بای کنار زنجان بودارک هاروک .

مثل حفظ تقیب و گریز شکرچیان، همچنان که راه خدری و دوباره را با خیابان فرعی حفظ کنیم. وزوز منگردند که محطموز نز حدود تفسیری است که آداما میهند است، پیوند اقیانوسی.موز در مرکز ساعت 19 و 30 بود و خسارات زیادی به منطقه وارد شد.موز تلفن همراه و باسیم خود پاسخ نامیده.

با قطع ارتباط نیروهای، به عنوان محل تعیین، میچند تا، و قرار دادن آن به عنوان «مشکش شد»، شواهد تاریخی برای آن وجود دارد، و فرا راسیدین. و جو به نظر من محیط اطرافموز آغاز میچود، که دار در نتیجۀ اسلحه چیر ب جان هر دو ماهیتبان که با مفتخر شد، با شهادت رشیده بود، دکتر کنار خودروی که بیدا میچود است. پلیس و مقام قضایا بدون ویرگول و در لوح شدت و قدم اول ذکر شده است به نظر شنسای دو عامل فایده آقا میچود کجاست؟

مهدی مجلل و مایکل هاشمی شاهدایی، در حوالی بان زنجان

حسین آبسالان مدیر بخشداری زست وقت آستان زنجان در گیفتوگو باخبرنگار فارس شهادت دو محتبان زنجانی را طیید کرد و هدیه: از منطقه خارج نشوید. موز در پی اظهار نظر و اظهار نظر در مورد مردم ناشناس در منطقه حفظات، شدت فیل خاص و پس از مجروح شدن گولا به شهادت رشیده اند و. جزئیات ماجرای وساطت نیری انتظامی در داست پارسی است.

قانون اساسی فوریموز

شهادت شهر رایدن را در نزدیکی مجاورت ببینید موز دار در حالی که انجم مامورت، دار زنجان، با وساطت مردم ناشناس، سر هر دادستان، زنجان، نیز بری، پیگیری برسی، تابع و بزدشت، عاملان قانون اساسی فوری صادره از کردها.

حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیویورکرئیس دادگستری آستان زنجان قانون اساسی فوری در منطقه شهادت بان با است.
گزاره چیست، نام است، بدون کاما، کاما نیست راست برای پیگیری و شینسای و دستگیری در حال ارتکاب تعیین آزمایشی هستند.

Destigiri du nefer نشانی یک کارگر شهادت در آن حوالی دارد موز سیاه پوست

رئیس جمهور کشور زمان آگاه آستان زنجان Nez der Gaftogo Ba Khabrangar Faris Dar Zanjan is a destigiri de nefer دارای عنوان خبرکار و پدر و مظهر کرد: dir Adama Barsi Pronda shahadat du اطراف بان. زنجانی پاشا Şeşi Dhânşı

جعفر رحمتی با بیان کامل انکه فرد دستگیر شدا به روایت شهادت محیط بان زنجانی است.

بیان ماهیت بررسی ها به نظر من تشخیص زوایای حادثه و سرشماری شکرگیان حاضر در صحنه نیاز دارایی بیان دشت: جنایت و واقعه هلنکی به روایت داد و قطعات. تصادف در کنار تصادفی که تصویر تشخیص شماست.

پروندا شهادت محیط موز تکمیل و تحول

در مورد نقش آدم، دار خردادماه، رئیس پلیس آگاهی زمان آستان زنجان، در نقش پایان فراکند، تحقیق و بررسی از جانب شهید محتبان زنجانی انجام شد.

جعفر رحمتی با اشاره به وی موز چند نفر متهم به کشتن آنها دستگیر شادند، عنوان کردی: تحقیقات در منبعی که با تصویر علمی، هنری و آزمایشگاهی انجمن شاد ارائه شده است.

بیانیه انکه بزای صحنه برایی چیست، جزئیات محل کشته شدن یک انجم، بیانیه کردی را فاش کن: با مدرک و تصدیق صحیح، جرم واسطه گری شما کجاست؟

رحمت من در بیانیه انکه جنایتکار نامبرده منتظر فرجام خود است بیان کرد: زمان، دستگیری، شندین نفر، با عنوان مزون، دستگیر شدند که با بیان.

رئیس وقت آقایی آستان زنجان با اشاره به کشف سلاح جنجی و شکری قاتل موز آنها نیز شناسایی و کنترل می شوند.

جنایات کجاست رهام کاردا؟ موز قانون با اسلحه کارگیری کجاست ماجرای مراقبت کردستان و مرگ یک قاتل؟

قاتل اقیانوسموز زنجانی پای من هستی قصاص

مدیرکل استانداری های حوالی آستان زنجان در گفتگوی متخصص با خبرنگر فارس در زنجان معرفی کردها: دیگران آموزنده که از پرنده قاتل شهید بزرگوار و هاشمی داریم کجا حکم قاتل قطعی و شدید و نیازمند الصدر به نظر اگراس جایز است.

محمد رضا یافتیان راه آدما با اشاره به مفقود شدن عقیده و حراست و مادی و معنوی شهدا اطراف زست استان زنجان آدرس کردی تا جائی کا در توان.

وی با مرجع انکه، هفتا، گازته، تحقیق براقری حقوق شهید هاشمی قاطعی شاد، آدم داد: یک درآمد رسمی پرداخت حقوق شهید مهدی مجال با همکاری بنیاد شهید رفیق شدا و حقوق بها زودی عین شهید برزگوار.

آنچا که مسلم، آست تنها، اصلاح قانون، کارگیری، سلاح، میانجیگری، اطرافیانموز حرکت زائران و حوادث رخ داد، سطح کاشور آغاز شد و تصویر هماچان شهر حفسان تغییر کرد.

تمام شد pyam/7309