قصرکند، گرمترین، شهر کاشور، سردارین، سسل سال


با گازارش خبر گازاری فارس از زاهدان نیس دمی بالایی 30 درجه را در استان اثبات کاراند.

مدیر هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود: استان بدای جنوبی، بهی آلت اینکه هوای گرم رااز آردا حی پایین به بالا هدایت میکند، فرماندار افزیش دامای هوا در مناطق جنوب سیستان و بلوچستان است.

مرجع وی با اینکه تا شنبه، هفتا آیندا دار، سطح آستان جوی آرام و بایدار حمرا با افزایش، داما خوهیم دشت، آداما داد: از رز یاخشنابا هفتا اینده در زاهدان، مناطق سایر مرکزی و جنوب آستان آباد، جنوب بین النهرین. و تایده احتمال برش نگیز در نواحی شمالی آستان و وجود درد و دار در وسط هفتای آینده شمال و نوور مشرق آستان دستخوش باد بسیار متناسب با شمال مای چود است.

پایان پیم/3139
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست