لیگ اروپا| شب گلباران شاگردان زاوی و خدا حافظی دورتموند


به نام گازرش خبر گازاری فارس نقش دوم مسابقات حفلی آمده ام به رهیابی تیم مرحله ای است که پایان لیگ اروپا برگزار شاد را دارید.

دارپایان در بازیها، بارسلونا، رنجرز، بتیس و شریف مجاز به حضور در مرحله فرآیند قایق بادبانی، پایان روز، برای کسب کارت هستند.

* نتایج این بررسی با توجه به توضیحات زیر دارایی چیست:

ناپل 2 – بارسلونا 4 (ددار ریفت: yk-yk)

رنجرز 2- دورتموند 2 (دیدار ریفت: 4-2)

زنیت سفر – پتیس سفر (ددار ریفت: 2-3)

Braga 2- Sharif Safar (Dedar Rift: Safar-2)
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست