ماجاری عجیب پرورش دهنده ایرانی به عنوان اوکراین/تیندکار: 4 رز، راه بودیم، اوت و غدا ندشتیم


به نام گازرشخبرنگار و رزاشی خبرگزاری فارس، ص.ص از قراردادهای روسیه و اکراین، مردم، زیادی و اکراین، شواهدی برای باباران خانا و زنجی خود را رها کردا و راهی کاشورهای دگر شادند وجود دارد. دارآیین میان برخی ایرانی مقیم اکراین آنها بودند کاز عین کاشور بیرون شیند. محمدرضا تندکار یاکی از ایرانیها آست خدت زیادی ستدر اوکراین حضور داش و کار مریبگیری تانیس روی میز را انگام میداد.

* 4 گل رز و فردا می خواهیم تایم

یا به عنوان همسرچ اوکراینی هستند و میگوید: کمپین هایی با این که چگونه به او و بشگاه را را کاردیم خیانت کرد و فقط مردم پرادشتیم و سیممت مرزش برای هیستان رفتیم وجود دارد. ماه خیلی که در آن رختا بود، حما نجران و پراز آستراس بودند و فقط میخواستند از کوشور خارج از شونده هستند. این دستگاهی است که شامل Raftan Nebod و Chand Rosy در راه بودیم است.

Tandekar Adama Dad: تو خانواده من هستی، ماشین را با، raftim ke 4 rose، ra ra budim، hay ap، nbuds food و omeda pods زنگ زده. قطاری هست که شامل ستان راسیدیم و خوشبختانه آنگا لاهستانیها پزارای خوپی کارندند و دادمان راسیدان است. فعلاً کشور هاشم و خانه پاسارم آدمهام آنجاست.

* خانوادا حماسرام در اوکراین مانداند

پرورش دهنده ایرانی تانیس روی میز با اشاره به آنکه تنها ناراحی چه هستند خانواده همسر آست، گیف: مناند و نتوانسند اوکراینی در خارج از شونده است. همسار کجاست دروازه کیلی نارهت و هار رز گری مایکایند. البته چون لحظه ای است که رابط هستم و آمیدورم زودر به صورت دستیار است.

* تصمیم پاد 21 توسط ایران پیام پشتیبانی می شود

منشأ حضور ایران در سخنرانی ایران با گفتن «اوه، خوب» چیست؟ در حال حاضر 7، 8 گل رز برای هستان هستم در شرایط چاتور میچود و ایران ماییم اینگونه است. چند روز قبل از اینکه شنیدیم باشند، سرشماری ایرانی، به صورت فردی، با ایران بازگردند.

* بعد از انفجار آماده رفتن به بسطام هستند

تندکار با اشاره به مرکب 29 سال در اوکراین زندگی کردم، گیف: آنجا باشگاه تانیس روی میز دشتم و شاگردهای زیادی را عموژ مایادادم سرم شالوگ بود اما پس از انفجار دراخ را قفل و همم راه چیز. حرم است مثل اوردم جایی است مثل اینکه چگونه کردیم بیرون آمد وقتی صبح شروع شد کردیم حرکت کرد و بعد از آن مسیر شش چینی ظاهر شد.

مدرس موثر اکراین کجاست دار پایان آدرس کرد: شرایط حضور دکتر المان را هم دارم چون رسانه کردی اوکراین میتوانند بدون مشکل صفر کنند کجاست؟ حتما الان مشکل داره، کار داره، باهاش ​​خوشحال میشه و خوشحال میشه و تشکر میکنه.

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست