ماهیگیران تورهای مازندران اسپکتر از همیشه/ کهش 31 درسادی ماهیان استیکوانی ماهیگیری


به گازارش خبر گازاری فارس از مازندران، حسن اسحاقی دربارا و دیگران و تنظیم ماهیهای استاخوانی ماهیگیری در دریای مازندران، نشان دادن پاسخ: به عنوان آغاز یک کلاس ماهیگیری یعنی 20 مهر ماه تا پایان بهمن ماه امسال میزان میزان یزده یزده یزدانی 2 آن. دارای مدت مشابه 31 درساد کهش دشت است.

وی افزود : ارزش اقتصادی کجاست ترازو چه شدت صید بیش 86 میلیارد یارد

دیرکل شیلات مازندران با بیان انکه سرانه گفت حر تعاونی پره بش به عنوان 20 تن بوداست، پاسخ اضافه کنید: دار که زمینینا شهید کهش 29 درسودی بودیم.

مسئول نصب دارتبار گونهای ماهی های سیدده کجاست، اعلام کردی: 4.1 درود ماهی صافید، 37 درود ماهی کفال و 22 دروسد ماهی کپور بودااست.

اسحاقی خاطرنشان کرد: با قرارهای خود می روم مثل درحال رخ دادن، استر سال کهش، سید را، در سبد، بهره برداری، دانشگاه صید، ویو مکنم.

پیوندی با دیگران و وضعیت ماهیگیری کیلکا ماهیها وجود دارد که کردها را نشان می دهد: فلس های ماهیگیری کیلکا در محدوده 12 هزار و 184 تن بودا که به دوره زمانی مشابهی نسبت داده می شد.

دیرکل شیلات مازندران یادور شاد: سرانه سید هر شاناور پش آس 270 ده پاد که از خاهش درسادی برخوردار بوداست.

پایان پیام/84034/ح
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست