بینندگان تلویزیون چه محتوایی را در تلویزیون تماشا می کنند؟ داستانی با توجه به بینندگان تلویزیون


خبرگزاری فارس، گروه رادیو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون: تلوپیون شناخته شده به عنوان اولین سرویس ایرانی برای منتشر شده خشمگین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرشیو پ.این هست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسسیمای جمهوری اسلامی ایران بر ایده انبساط بلافاصلهجدا از ورود مشتریان به شبکه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وب، امروزه یکی اجتناب کرده اند بهترین پایگاه های دیجیتالی زبان فارسی همراه خود رتبه حال 7 در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 180 در سیاره در مکان بازرسی {رتبه بندی} می باشد. الکسا تغییر شده بود.

طبق فینال آمار مدیران منتشر شده کسب اطلاعات در مورد تلویزیون تعاملی تلوپیونبه همان اندازه بالا سال 1400، این پلتفرم 20 میلیون نصب بر روی تجهیزات های معقول را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند 40 میلیون برخورد IP منحصر به شخص داشت.

{در این} گزارش پربازدیدتریناکثرسریال ها، نیمه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های خانه، خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی تلوپیون به همان اندازه بالا سال 1400 بر ایده فینال آماری کدام ممکن است مشتریان در مکان دیده اند تلوپیون اشاره کردن احتمالاً وجود خواهد داشت.

“گاندو 2” را انتخاب کنید و انتخاب کنید “پاداش 3”; پربیننده ترین گروه های بومی

طبق فینال آمار بازدید مشتریان تلوپیونفصل دوم سریال «گاندو» همراه خود 39 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 966 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 143 بازدید در صدر پربیننده ترین آمار قرار دارد.اکثر گروه تلوپیون خوب گردنبند. الحمد 3 پس اجتناب کرده اند سریال «گاندو 2» همراه خود 31 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 208 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 554 بازدید در کلاس دوم پربازدیدترین ها قرار گرفته است.اکثر گروه تلوپیون واقع شده است.

پس اجتناب کرده اند «پاداش 3»، ششمین گروه پایتخت همراه خود 30 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 836 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 563 بازدید، در مکان سومین گروه ایرانی پرطرفدار مکان. تلوپیون واقع شده است. گروه «پایتخت 5» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «یادآوری» به همین ترتیب 27 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 948 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 16 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 338 هزار توجه انداز در دسته چهارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجم اجتناب کرده اند معروف ترین گروه های ایرانی مکان تلوپیون بودن.

در طبقه بندی کردن های زیر پر اجتناب کرده اند بیننده استاکثر سری مکان تلوپیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این شناسایی گروه های “فرزند مهندس 4″،عاشقان«پدر»، «خانه ایمن» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «کودک مهندس 3» به توجه می خورد.

بیشترین بازدید توسط خارجی ها در انحصار کره ای ها

اولین سریال های کره ای در تلویزیون سراسری اجتناب کرده اند اواسط نوزده دهه هشتاد همراه خود منتشر شده “جواهری در قصر” اجتناب کرده اند جامعه 2 سیما تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود منتشر شده رادیویی “وهم جومونگ” در سال 1987 به سر شخصی رسید. گروه کره ای جومونگ است. در لیست مورد پسند تریناکثرتلویزیون خارجی همراه خود مجموع 4,061,744 بازدید در صدر فهرست قرار دارد. «امپراطور بادها» همراه خود 11573 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 710 بازدید در جایگاه دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید «وهم دونگهه» همراه خود 7 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 75 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 606 بازدید در جایگاه سوم بینندگان خارجی قرار گرفتند. تلوپیون واقع شده است.

«اطلاعات 20:30»; مخلوطاکثر بخش اطلاعات تلوپیون

{در میان} بخش های خبری منتشر شده جمهوری اسلامی ایران «الاخبار 20:30» همراه خود آمار 21 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 728 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 979 بازدید، شهرتاکثر بخش خبری است «نیروز نیوز 14» همراه خود به سختی تمایز نسبت به ساعت 20:30 را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آمار 21 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 210 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 933 بازدید در دسته دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید «اطلاعات 22:00» اجتناب کرده اند جامعه سه به طور قابل توجهی 15 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 305 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 308 بازدید تماشا شد. . سومین بخش خبری پربیننده در بین افراد تلوپیون او هست.

“فوتبال لذت بخش”؛ مدیریت در بین بازی

در بخش بازی جزو 5 این سیستم پربیننده ورزشی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخلاف پیش بینی، این سیستم «اجتناب کرده اند فوتبال شادی کنید» اجتناب کرده اند جامعه سه سیما بهتر اجتناب کرده اند «اجلاس فوتبال» است. مورد پسند‌ترین رتبه‌بندی‌های ورزشی عموماً مختص گیمرها فوتبال است. «لذت فوتبال» همراه خود مجموع 5 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 674 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 681 بیننده در صدر بینندگان بازی قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن «فوتبال برتر» همراه خود 5 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 618 هزار تماشاگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید «فوتبال 120» همراه خود خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 408 هزار بیننده در رتبه های بعدی قرار گرفتند. مسابقه «ستاره ساز» همراه خود خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 279 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 955 بیننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید «عصر های فوتبالی» همراه خود خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 88 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 967 بازدید شناخته شده به عنوان 5 این سیستم ورزشی پربیننده در بین بینندگان تلویزیون شناخته می شوند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخش اطلاعات ورزشی «اطلاعات ورزشی 12:45» همراه خود 63 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 355 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید «اطلاعات ورزشی 18:45» همراه خود 32 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 575 هزار بیننده.

«تهران 20» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «جهان آرا» پرطرفدار هستنداکثرسیاستمدار

«تهران 20»، جهان «جهان آرا»، «نجاح خوب»، «عصر» را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد پسند «ثریا»اکثرپوشش تلویزیون در آمار بینندگان سیاسی است تلوپیون بودن.
«تهران ۲۰» همراه خود خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۷۶ هزار بازدید، «جهان آرا» همراه خود ۸۲۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶۹ بازدید، «به نظر می رسید خوب» ۶۱۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۵، «عصر» همراه خود ۳۱۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳۵ بازدید، «ثریا» همراه خود ۲۶۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۸۸ بازدید اجتناب کرده اند 2 بیننده مناسب.اکثر این سیستم های تلویزیونی سیاسی محسوب می شوند.

«رئیس رئیس» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «پایتخت» پربازدیدتریناکثر? اپیزودها

انیمیشن «رئیس» را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه شانزدهم «پایتخت 5» را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه پانزدهم همین مجموعه در صدر پربازدیدترین جدول قرار دارند. تلوپیون اتفاق میافتد. انیمیشن رئیس باش همراه خود 2 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 345 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 419 بازدید، نیمه شانزدهم سریال پایتخت 5 همراه خود خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 903 هزار بازدید 193 بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه پانزدهم پایتخت 5 اجتناب کرده اند جامعه بویا منتشر شده شد. همراه خود خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 612 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 488 بار. تبصره، به همین ترتیب در دسته اول به همان اندازه سوماکثر بخش های تبصره شده در تلوپیون بودن.

کابین عمو پنگ»؛ مخلوطاکثر این سیستم کودک ها

در طبقه بندی کردن مطالب کودک، گروه «کلبه عمو پنگدر وب دوم سیما همراه خود 42 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 489 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 636 بازدید، رکورد تماشای گروهی داخل گروهی در تلوپیون او هست. پس اجتناب کرده اند این گروه، «تروتروهمراه خود 19 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 506 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 285 بازدید اجتناب کرده اند انیمیشن توانایی های اقامت همراه خود 19 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 488 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 222 بازدید در کلاس های دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم.اکثربخش هایی برای جوانان موجود است.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه دهید