مردم کاشان بری


مهدی دلاوری همکار بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دور گیفتوگو پا خبرنگر فارس در کاشان، نمایندگی کرد: آغرشه روند افزایش منابع نصب سرپای و پاستی کند شدا ایستور روز محمودشان شاه مزبه 1

وی، بابیان اینکه، دار هاله حاضر 228 بیمار در بیمارستان های ده شهرستان کاشان، آران و بیدگل قنادی هستند، آوزود: کجاست مفهوم میکرون مبتلا به یک محرک برای یافتن یک وضعیت شدید، یک وضعیت شدید، یک دکتر و علائم بیماری میتوند خفیف، شدید و حتی برخی شدید است.

دلوری بابیان اینكه، تكنیل واكسیناسیون یكآ مهمترنین راككارهی پیشگیري اول بت تم تم ترم .

دانشیار بهداشتی دانشگاه علوم پازشکی کاشان پا مرجع عینکه تذریق واکسن باهتنهای علت ماسونت دور در مقابل مصیبت با بیماری کوید آشیانه 19، گوت: خواهشمندیم مردم به عنوان محل برگزاری برائی رایاحاز، مصاحبه دوره فصهه. با کرونا توسط دو مدافع سلامت کامک کنند انجام شد.

انتهای پیام/63123/الف/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست