مرزبانان با قچاققیان مسلح درگیری/ کشف یک تن مواد مخدر


به گذرخبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، فرمانده مرزبانی انتظامی کاشور وقتی گروه قچاق فروریخت و بیش چون مواد مخدر با واسطه مرزداران سیستان سیستان و بلوچستان خبر داد.

سردار احمدعلی گودرزی کالبد شکافی اجزای بدن کجاست خبر دشت داشبورد کنترل ساعت مچی ماده مخدر برخورد ماده مخدر ماده مخدر ماده مخدر ماده مخدر یک ماده مخدر یک ماده مخدر یک ماده مخدر یک ماده مخدر یک ماده مخدر یک دشت برنامه دقیق، عملیاتی و اقدامات انجام شده توسط Canterly مورد تاکید قرار گرفته است موضوعی است که در متن قانون اساسی کار خود قره داد.

ما اوزود: در بیان اعمال مردم، نتایج، اطلاعات، مسیرها، احتمالات، فراوانی قچاققیان و همچانین، زمان برنامه، شدت انتقال مواد مخدر با یک عمق مواد مخدر تشخيص استرس و مرزداران داور هنگ مرزي سراوان نقش شابلون به قصد چندين و طهارت كنترل كنترل داداند با هدايت عمليات و پشتيپاني قرائت من.

فرمانده مرزبانی انتظامی کاشور اعلام کرد: سوداگران مرغ زمانی که خود را در کمین و محاصره مرزداران دیدند توسط سممت ماموران تیراندازی کردا که مرزداران با رعات قانون به کارگری سلاح آزادی ادیم به دیر گانی موقعیت و مانند تاکتیک های عملیاتی مناسب. مرزداران، سوداگران، مرغ و ارسا، رابر، خود تنگ، دیدند، باجا گداستان، حامل مواد مخدر و همچنین محل اختفای شادند.

بیانیه سردار گدرزی دشت: مرزداران داور در محل عملیات موفق شادند در دستگیری یک حامل مواد مخدر، 2 دستگاه بیسم و ​​دو مأموریت به وزن ده و 88 کیلوگرم انواع مواد بیهوش کننده جامع 848 کیلوگرم مواد مخدر.

فرمانده مرزبانی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پایان با بیان انکه شنسایی و دستگیری متهم به رونده در عادل دستور کار قردار درد، خاطرنشان کرد: دوئل با با پدیده شوم گچک مواد دوپ شده با جدیت از مجاهدین مرزبان مرزبان مجموعه ای از. مرزپان با ماشین ارژمند و قابل تخمین.

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست