مشارکت 31 مبلغ اجتناب کرده اند قم در اجرای این سیستم های نوروزی اوقاف خراسان جنوبی


حجت الاسلام حسن رحیمی معاون زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی اداره کل اوقاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور خیریه خراسان جنوبی بلافاصله در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار فارس اجتناب کرده اند بیرجند تصدیق شد: فروردین 1401 در 45 امامزاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقعه متبرکه استان برگزار تبدیل می شود. .

وی افزود: امسال همراه خود ملاحظه به افزایش شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور زائران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران امیدواریم این سیستم های بیشتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع تری به زائران حاضر شود.

معاون زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی اداره کل اوقاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور خیریه خراسان جنوبی افزود: این سیستم عرضه سال بر مقدمه این سیستم ریزی های صورت گرفته در 29 امامزاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امامزاده استان اجرا شد.

رحیمی افزود: این سیستم های پیش سوراخ بینی شده نوروزی همراه خود حضور 31 مبلغ اجتناب کرده اند شهر قم همراه خود حضور در بقاع متبرکه استانداری در جاری اجراست.

وی همراه خود ردیابی به اینکه امیدواریم همراه خود اجرای این سیستم های زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری همراه با امامزادگان {در این} ایام افزایش ورزش های زیبایی شناختی را افزایش دهیم، بازگشت به شد: برپایی بازارچه های شرکت ها شمیم ​​در امامزادگان اجتناب کرده اند تولید دیگری این سیستم های اداره کل اوقاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور خیریه است. . در

معاون زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی اداره کل اوقاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور خیریه خراسان جنوبی شکسته نشده داد: این بازارچه ها همراه خود هدف تحمیل قابلیت کالا محصولات محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی به مردمان استان فراهم شد.

رحیمی خاطرنشان کرد: پذیرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکان زائران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران در 162 اتاقک را انتخاب کنید و انتخاب کنید 525 بقعه در جوار امامزادگان راهنمایی کدام ممکن است در 32 امامزاده تجهیز شدند، اظهار داشت:

انتهای پیام/69027
این را برای صفحه اول سریع دهید