خوردن 19 میلیون لیتر بنزین و هفت میلیون لیتر نفت بنزین در شمال غرب آذربایجان


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند ارومیه به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی نمایندگی سراسری منتشر شده فرآورده های نفتی جهان ارومیه، احمد مجرد مدیرعامل نمایندگی سراسری منتشر شده فرآورده های نفتی جهان ارومیه گفت: 19. میلیون لیتر بنزین و هفت میلیون لیتر گازوئیل در استان پرمصرف شمال ملت کدام ممکن است نسبت به مدت خیلی شبیه سال در گذشته به همین ترتیب 4.6 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 18 سهم انبساط داشته است.

وی افزود: امسال همراه خود ملاحظه به مدیریت خوشایند کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش بازدید کنندگان بین شهری در سفر نوروزی، 7 میلیون لیتر نفت بنزین همراه خود انبساط 18 درصدی در جهان ارومیه خوردن شد.

مجرد افزود: نمایندگی سراسری منتشر شده فرآورده های نفتی ارومیه دارای 38 جایگاه تک منظوره، 30 جایگاه بنزین خالص فشرده، 95 جایگاه تک منظوره را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 منظور تامین گاز مایع، بنزین، نفت بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآورده های CNG سرزنده در وسط است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرهای شمال غربی آذربایجان در خدمت مسافران نوروزی.

مدیرعامل نمایندگی سراسری منتشر شده فرآورده های نفتی ارومیه ذکر شد: تمامی کارمندان نمایندگی سراسری منتشر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه داران باید تمامی از کیت اعم اجتناب کرده اند نازل گاز، تجهیزات کارتخوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان مراقبتی (نمازخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرویس های بهداشتی) را در محدوده بهسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسازی کنند. خدمه کاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستگی به حاضر ارائه دهندگان صادق مردمان جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران بر ایده اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجربیات آنها.

وی ذکر شد: جدا از بازدیدهای جهان ای، خدمه های نظارت عملیاتی ستاد مرکزی در سفر نوروزی اجتناب کرده اند جایگاه های تهیه فرآورده های نفتی آذربایجان غربی نیز بازدید خواهند کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران نوروزی در صورت تبصره عدم حاضر ارائه دهندگان می توانند همراه خود شماره 09627 تصمیم بگیرند. اندازه می کشد.

به گزارش فارس، جهان ارومیه برای ادغام کردن شهرهای ارومیه، اشنوی، سلماس، خوی، ماکو، چوته، بولدشت، شیبرا، کلدران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهنده خدمات است.
آذربایجان غربی {به دلیل} وسعت طولی شخصی دارای 2 جهان منتشر شده فرآورده های نفتی در ارومیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید میاندوآب است کدام ممکن است به همین ترتیب شمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب استان را در بر خواهد گرفت.

انتهای پیام
این را برای صفحه اول هدایت دهید