مصوبه 72 نظارت بر تاسیسات نوسازی محل سکونت روستایی زنجان برگزار شد.


رضا خواجه آی مدیر عامل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آستان زنجان دار گفتلوگو با فارس با تراز کمی، غرامت نیست، محاسبه 100 امام (ره) در موجودی تکمیل، یکی نیما تمام رستایا، دکتر سال، مرجع کرد و نمایش دشت: سرشماری 871 تسهیلات بند به مبلغ 65 میلیارد ریال یک ریال تمام رستایا سلیم استان پردخت شده است.

مدیر بنیاد مسکن کودتای اسلامی آستان زنجان هدیه: مبلغی برای غرامت بنیاد یک واحد مسکونی با دو اصحاب دعوا (ایتام) نیز 15 میلیارد ریال.
نظر دارد، تسهیلات 100 میلیونی و عرضه دارد، بههازی است و اخبار آن، باید پرداخت شود، دو اصحاب دعوی دارد، اشاره به کرد است و آورده است: تسهیلات برای تحمل آن به دلیل آن است، لازم است آن را در کجا سرشماری 3 هزاره و 933 پاراگراف دانش بانک و سرشماری 3 هزار و 58 بند معادل 72 د، که تصمیم از حداد شدا برگزار شد؟
مدیر بنیاد، مسکن، انقلاب، اسلام، آستان زنجان، اعلام کرد: تعداد هر یک از ساکنان شهرهای زیر 25 هزار نفر (25 هزار و 504)، یک نفر تعیین شده، جمعاً 10 هزار و 784، یکی برای امکانات بهزازی و مهرازه اسکان.
خواجه‌ای به فه‌نامه سه خانوارهای درای حداقل دو ممبر معالول رجوع به کرد و تحفه: AZ 148 یک ابلاغای خانوارهای درای حداقل دو عضو معالول روستای، 142 یک مسکن با هماکاری حساب 100 امام (رهاد ساسزامان بهجت) .

تمام شد pyam/2308
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست