معترضان مقر حزب دمکرات کردستان عراق در بغداد را به شومینه کشیدند + فیلم


به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری فارس، معترضان عراقی صبح دوشنبه در برابر این مقر حزب دمکرات کردستان عراق در بغداد تجمع کردند.

رسانه های عراقی گزارش دادند کدام ممکن است گروه های معترض به اظهارات توهین آمیز یکی اجتناب کرده اند اعضای عالی حزب دمکرات کردستان عراق وارد مقر این حزب در بغداد شدند.

تلگرامی صابر نیوز گزارش داد معترضان مقر حزب دمکرات کردستان عراق در بغداد را تصرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را به شومینه کشیدند.

بر ایده این گزارش، تظاهرکنندگان همراه خود سردادن مانترا «افسران دینی جاده بنفش ما» آغاز به تخریب از دستگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اموال موجود در ساختمان کردند.

به گزارش سابرینیوز، نیروهای امنیتی مستقر در برابر این مقر حزب دمکرات کردستان عراق در بغداد ابتدا همراه خود تظاهرکنندگان حاوی شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی کردند اجتناب کرده اند ورود آنها به ساختمان جلوگیری کنند با این حال در شکسته نشده نتوانستند تظاهرکنندگان را متوقف کنند.

برخی رسانه های عراقی می گویند کدام ممکن است این دومین بار در یک واحد سال قبلی است کدام ممکن است مقر حزب دمکرات کردستان عراق در بغداد به شومینه کشیده تبدیل می شود.

صابرینیوز علاوه بر این گزارش داد کدام ممکن است معترضان اجتناب کرده اند جمله گروه هایی مربوط به النجبه، کتائب سید الشهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری معترضانی کدام ممکن است به یکی اجتناب کرده اند روحانیون شیعه حزب دمکرات کردستان عراق توهین کردند، عکسها مسعود بارزانی را به شومینه کشیدند.

پیش اجتناب کرده اند این نایف کردستان، یکی اجتناب کرده اند اعضای عالی حزب دمکرات کردستان عراق، اظهارات تحقیر آمیزی به رهبران مذهبی غیر عرب کرده بود کدام ممکن است شوک مردمان عراق را برانگیخت.

حزب دمکرات کردستان علاوه بر این پس اجتناب کرده اند مواجهه همراه خود گروه زیادی اجتناب کرده اند معترضان مدعی شد کدام ممکن است نایف کردستان هیچ ارتباطی همراه خود این حزب نداشته است، با این حال تصاویری اجتناب کرده اند آزادی وی به در کنار مسرور بارزانی نخست وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق آشکار شد.

صبرنیوز علاوه بر این گزارش داد معترضانی کدام ممکن است وارد مقر حزب دمکرات کردستان عراق شده بودند اجتناب کرده اند موجود در ساختمان به «اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکاتبات مضر» انگشت یافتند.

رسانه های عراقی گزارش دادند کدام ممکن است نیروهای امنیتی به اصل مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق در جاری دستگیری معترضانی هستند کدام ممکن است مقر حزب دمکرات کردستان عراق را تصرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را به شومینه کشیدند.

آخر حرف / خ
این را برای صفحه اول اصرار دهید