قلمرو چربی سوزی

قلمرو چربی سوزی روزی کدام ممکن است سازندگان از کیت آغاز به حاضر نمودارهای رنگی روی تردمیل، بیضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنسول دوچرخه کردند، به 1 عبارت رایج تغییر شد. این پدیده به این اندیشه منجر شده است کدام ممکن است برای چربی سوزی باید همراه خود عمق کم بازی کرد. مربوط به متعدد اجتناب کرده اند وهم ها، این ایده نیز حقیقتی دارد. همراه خود این جاری، برای درمان میزان انرژی سوزانده شده در کل بازی در برابر این میزان چربی مهمتر است.

میزان انرژی کدام ممکن است می سوزانید همراه خود عمق بازی اتصال مستقیم دارد. آن یک است واقعیت است کدام ممکن است در کل تمرینات همراه خود عمق زیرین، هیکل اجتناب کرده اند چربی شناخته شده به عنوان تأمین بی نظیر نشاط شخصی استفاده می تنبل. حدود 60 نسبت اجتناب کرده اند انرژی سوزانده شده اجتناب کرده اند چربی است. این واقعیت باعث تحمیل ایده قلمرو چربی سوزی شد. همراه خود این جاری، آنچه برای کاهش عمومی چربی حیاتی است، تمایز بین انواع انرژی مصرفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع انرژی مصرفی شماست.

هر 2 قلمرو “چربی سوزی” را انتخاب کنید و انتخاب کنید “کاردیو” به گونه ای طراحی شدند کدام ممکن است ضربان روده ها ممکن است را در محدوده هدف ممکن است محافظت تنبل. ضربان روده ها هدف ممکن است بین 50 به همان اندازه 85 نسبت کمتر از ضربان روده ها ممکن است است. هنگامی کدام ممکن است در ناحیه چربی سوزی بازی می کنید، ضربان روده ها ممکن است در انتهای محدوده باقی {می ماند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند 70% تجاوز نمی شود. برای ورزش در ناحیه کاردیو، عمق ورزش افزایش خواهد یافت کدام ممکن است در نتیجه افزایش ضربان روده ها تبدیل می شود.

بازی‌های کم‌از دوام مربوط به پیاده‌روی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوچرخه‌رانندگی ضربان روده ها ممکن است را به ماندن در ناحیه چربی‌سوز الهام بخش می‌کنند. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است عمق همه اینها بازی کم است، برای سوزاندن شبیه به مقدار انرژی در مقابل همراه خود تمرینات همراه خود عمق اصولاً، باید مدت بیشتری بازی کنید. تمرینات همراه خود عمق کم برای افرادی که دچار ضرر شده هر دو دارای {اضافه وزن} از حداکثر هستند پیشنهاد تبدیل می شود. تحمیل منصفانه اساس قلبی در گذشته اجتناب کرده اند آغاز تمرینات همراه خود عمق بالا فوق العاده حیاتی است.

وقتی همراه خود عمق های اصولاً اجتناب کرده اند 70 نسبت کمتر از ورزش می کنید، هیکل ممکن است اجتناب کرده اند کربوهیدرات ها شناخته شده به عنوان تأمین بی نظیر نشاط شخصی استفاده می تنبل. اگرچه چربی زیادی نمی سوزانید، با این حال انرژی زیادی می سوزانید. فواصل روزی منصفانه راه هوشمند برای افزایش عمق ورزش ممکن است هستند. آنها را همراه خود منصفانه دقیقه کار روی حیله و تزویر، سپس منصفانه دقیقه آرامش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکرار بررسی کنید.

صرف تذکر اجتناب کرده اند عنوان آنها، ورزش در هر قلمرو در نتیجه افت پوند تبدیل می شود. اجتناب کرده اند قضا، قلمرو کاردیو، همراه خود عمق های بهتر، ارائه می دهیم {کمک می کند} انرژی بیشتری در زمان کمتری بریزید دور. برای افت پوند، صرف نظر از انرژی سوزانده شده در کل بازی اجتناب کرده اند چربی باشد هر دو کربوهیدرات. به همین دلیل گرافیک های جذاب را نادیده بگیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی منصفانه ورزش مشکل برانگیز هدف اصلی کنید.