من با واشنگتن با تانک فورش 250 موافقم که با آن به هیستان حمله کند


به گذرش گروح بیل ملال خبر گذری فارس، در سایه افزیش تنشا در روسیه، و وی در خارج از کشور آمریکا رز جمعه با 250 تانک حمله به ارزش 6 میلیارد دلار در هستان با کردها توافق کرد.

و از امور خارج از ایالات متحده بازدید کرد، اما هیچ توافقی وجود ندارد، همانطور که تایید می‌پشه نز کانگورو شامل 250 تانک تهاجمی از نوع آبرامز می‌باشد و لستان با، جایی که جلسه با تهدید جنگ کانگورویی همراه است. یک تار

و از امور خارج از آمریکا بازدید کردم و کردها را اضافه کردم و همچنین تصمیم و سیاست خارجی و آرزو کردم برای آمریکا راه حضور شما راه امنیت کشور است تا همپیمانان در ناتو تقویت شود. خاواحد شید.

لوید آستین، وزیر دفاع ایالات متحده، نس پچتر، با واشنگتن موافق است.

Hestan is Sal، 1999، با کمک اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو.

رسانه جذاب تانک آمریکایی آبرامز ارسال به هستان دار این روزها عکس میگرد که غرب روسیه را پایداری نرو دار مرژایی خود با اکراین گل انجم کمپین نزدیک پاییز متهم کردستان است.

وضعیت فعلی مثل آمریکاست، تهدیدی برای این وجود دارد، تهدیدی اضافی است، تهدیدی برای استان وجود دارد، استیبل است، کرد، و شاماری هوآپیماهای جینجی خود را، و اینجا قضیه کردستان اکراین را تکدیب کاردهند.

پایان پیام
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست