موزه نیاوران همراه خود مانترا مادران نیاوران میزبان مسافران است


به گزارش خبرگزاری فارس، مجموعه باکلاس تاریخی نیاوران برای مسافران نوروزی درگاه به قرن پانزدهم این سیستم های ویژه ای دارد.

همزمان همراه خود نوروز 1401، در راستای نتیجه گیری نیازها وزارت میراث باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی، این مجموعه جشن‌های نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌های متنوعی را همراه خود مانترا «یاران مادران» اجتناب کرده اند 1 به همان اندازه 12 وروردین 1401 برگزار می‌تنبل.

اجرای موسیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیین های بومی اقوام ایرانی، اجرای این سیستم های ویژه کودکان، اجرای مسابقات باکلاس هنری در بخش میراث را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس، اجرای حاضر های محیطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های میدانی مرتبط همراه خود نوروز در محوطه حیاط پشتی اجتناب کرده اند جمله این سیستم های ویژه نیاوران است. مجموعه باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی در ایام نوروز.

در جشنواره اقوام ایرانی کدام ممکن است همراه خود همکاری صفحه بحث جهانگردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتومبیلرانی برگزار شد، اقوام مختلف ملت محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت شخصی را در زمینه صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوغات به حاضر می گذارند.

این گروه ویژه این سیستم آموزشی همراه خود عنوان «ممکن است نگهبان جوان میراث باکلاس شخصی هستم» برای جوانان تدارک دیده است. این این سیستم آموزشی علاوه بر این از گرفتن جنبه شاداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزنده برای جوانان، آنها را همراه خود آثار تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باستانی ملت شناخته شده می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آنها می آموزد کدام ممکن است چگونه اجتناب کرده اند این میراث ارزشمند دفاع کردن کنند.

موضوع آموزش ایمنی اجتناب کرده اند میراث باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص برای همه تیم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقشار محله به طور قابل توجهی کودکان یکی اجتناب کرده اند دغدغه های کاخ نیاوران است. لذا همراه خود ملاحظه به تخصص سودآور برگزاری «کارگاه های ایمنی از ما» {در این} مجموعه در سال های قبلی، در نوروز 1401 مجموعه عکس اجتناب کرده اند این مجموعه کارگاه ها همراه خود همکاری کمیته مدیریت فاجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی پیشگیرانه اداره کل میراث باکلاس در 4 به صورت جداگانه، مجزا. بخش هایی برای آشنایی مسافران نوروزی همراه خود مرمت گچبری، فرش، آینه، سفال، کاشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی پیشگیرانه در مخالفت با منقل در موزه ها تحمیل شده است.

علاوه بر این این کارگاه، اطمینان حاصل شود که آشنایی اصولاً مسافران همراه خود عملکرد های منحصر به شخص پارک تاریخی نیاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید گونه های طبیعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانوری خاص آن، «کارگاه آموزشی انتخاب زیستی پارک تاریخی نیاوران» سازماندهی شده است.

توصیه سفره هوتسین در 5 موزه پرانرژی مجموعه نیاوران در کنار همراه خود آشکار اجتناب کرده اند آثار موزه ای همراه خود هدف محافظت این آیین های استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر بدون در نظر گرفتن اصولاً سرمایه های باکلاس اجتناب کرده اند جمله اقدامات {انجام شده} به رویداد عید نوروز است.

گروه نیاوران علاوه بر این هفت زمینه جانبی را همراه خود الهام اجتناب کرده اند قالب‌های فرش ایرانی در آبنماهای حیاط پشتی طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به «هفت زمینه زیر آب» تغییر کرد.

مجموعه باکلاس تاریخی نیاوران به همان اندازه دوازدهم فروردین 1401 همه روزه اجتناب کرده اند ساعت 9 الی 17 میزبان مسافران نوروزی است، کنجکاوی مندان می توانند برای نمایندگی {در این} جشنواره ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید اجتناب کرده اند موزه ها به مجموعه نیاوران واقع در میدان شهید باهنر (نیاوران) مراجعه کنند. همراه خود رعایت مناسب پروتکل های بهداشتی به همان اندازه ساعت 19:00 شهرت دارد.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه دهید